Hội LHPN tỉnh Phú Yên phát huy hiệu quả mô hình "Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo"

Hội LHPN tỉnh Phú Yên phát huy hiệu quả mô hình "Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo"

Thực hiện Thông báo số 300-TB/BTCTU ngày 10/8/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về phân công cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã khó khăn, Hội LHPN tỉnh Phú Yên được phân công giúp đỡ xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh là