Văn bản theo chủ đề: Công văn

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 273-CV/BTGĐUK 28/08/2023 V/v quán triệt, tuyên truyền thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/BDVTU của Ban Dân vận Tỉnh ủy về xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2023 - 2025
2 272-CV/BTGĐUK 28/08/2023 V/v đăng ký danh sách tham gia Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng
3 271-CV/BTGĐUK 24/08/2023 V/v sao gửi Chương trình số 30-CTr/TU, ngày 18/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
4 269-CV/BTGĐUK 16/08/2023 V/v đề nghị tuyên truyền, hưởng ứng cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tổ quốc bên bờ sóng” lần thứ II
5 268-CV/BTGĐUK 16/08/2023 V/v đề nghị tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023-2024
6 190 -CV/BTGĐUK 16/03/2023 V/v nâng cao chất lượng thực hiện một số nội dung Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
7 189-CV/BTGĐUK 13/03/2023 V/v đăng ký danh sách tham gia Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới
8 239-CV/UBKTĐUK 07/08/2022 Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2022
9 973-CV/ĐUK 12/06/2023 Quán triệt triển khai thực hiện mô hình "chi bộ bốn tốt, đảng bộ cơ sở bốn tốt"
10 221-CV/BTGĐUK 02/07/2023 V/v đăng ký mô hình thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
11 209 -CV/BTGĐUK 23/05/2023 V/v báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 16/8/2021 của Đảng ủy Khối
12 194-CV/BTGĐUK 04/04/2023 V/v giới thiệu tập thể đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khen thưởng và chuẩn bị nội dung thảo luận tại Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư
13 188-CV/BTGĐUK 13/03/2023 V/v tuyên truyền, quán triệt, thực hiện Chương trình hành động số 25-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
14 185-CV/BTGĐUK 02/03/2023 V/v triển khai, hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023
15 182 -CV/BTGĐUK 20/02/2023 V/v đăng ký danh sách tham gia Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng
16 157-CV/BTGĐUK 13/10/2022 Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị , tư tưởng về tác phẩm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
17 642-CV/TU 28/05/2020 Thực hiện chỉ thị số 44-CT-TW ngày 16/4/2020 của Ban bí thư
18 2318-CV/BTGTU 09/09/2020 V/v tuyên truyền đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
19 3936/CV/BTGTW 02/10/2022 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Tây Bắc(1952-2022)
20 380-CV/BTGTU 03/06/2021 V/v tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19
21 953-CV/ĐUK 18/05/2023 V/v sơ kết thực hiện Chương trình hành động số 07-CTr/TU, ngày 02/7/2021 của Tỉnh ủy
22 962-CV/ĐUK 30/05/2023 V/v báo cáo việc ban hành, tổ chức thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở
23 961- CV/ĐUK 29/05/2023 V/v đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị
24 850-CV/ĐUK 12/02/2023 V/v thực hiện một số nội dung công tác xây dựng Đảng năm 2023
25 231 - CV/VPĐUK 30/05/2023 V/v báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/ĐUK, ngày 20/10/2022 của Đảng ủy Khối
26 219 - CV/BTGĐUK 26/06/2023 V/v sao gửi Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 06/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
27 196 - CV/BTGĐUK 05/04/2023 V/v học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị; các nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)
28 193 - CV/BTGĐUK 03/04/2023 V/v tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành (khóa XI)
29 165 - CV/BTGĐUK 09/11/2022 V/v tuyên truyền Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2022
30 160 - CV/BCĐĐUK 30/10/2022 V/v báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022
31 143- CV/BTGĐUK 07/08/2022 V/v sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư
32 63 -CV/BTGĐUK 19/08/2021 V/v tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện thực hiện giãn cách xã hội.
33 5304-CV/VPTU 13/06/2023 V/v đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023
34 188/BCĐ 29/05/2021 V/v tăng cường áp dụng các biện pháp cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19
35 100-CV/BTCĐUK 25/03/2018 V/v gửi bảng điểm phong trào thi đua theo cụm năm 2018
36 482 - CV/ĐUK 19/03/2018 V/v triển khai Quy định số 127-QĐ/TW, ngày 01/3/2018 và Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 08/3/2018 của Ban Bí thư
37 57-CV/BTGĐUK 05/08/2021 Về việc lùi thời gian tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi
38 224-CV/BTGĐUK 18/07/2023 V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn)
39 321-CV/ĐUK 26/04/2017 Lập dự toán kinh phí hoạt động Đảng
40 81 - CV/VPĐUK 26/02/2017 Về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2017
41 95 - CV/VPĐUK 04/06/2017 Về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017
42 115 - CV/VPĐUK 19/11/2017 Về việc báo cáo nhanh kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017
43 138 - CV/VPĐUK 29/05/2018 Về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018
44 130 - CV/VPĐUK 07/03/2018 Về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2018
45 424-CV/ĐUK 22/11/2016 V/v điều chỉnh bổ sung bản kiểm điểm, đánh giá phân loại cán bộ lãnh đạo, quản lý và đảng viên năm 2017
46 562 -CV/ĐUK 07/08/2018 v/v rà soát, đăng ký nhu cầu đào tạo Trung cấp lý luận chính trị năm 2019
47 508- CV/ĐUK 16/05/2018 V/v tuyên truyền và hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ 3 năm 2018 (Giải Búa liềm vàng)
48 484 -CV/ĐUK 21/03/2018 Lập, gửi Dự toán kinh phí hoạt động Đảng năm 2018; Báo cáo thu, chi tài chính năm 2017
49 318 -CV/ĐUK 13/04/2017 V/v tổng kết thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW và sơ kết thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW
50 501 -CV/ĐUK 19/04/2018 V/v tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)
Tìm kiếm văn bản