Văn bản theo lĩnh vực: Khác

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 70-HD/BTGĐUK 05/05/2024 HD triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
2 71-HD/BTGĐUK 13/05/2024 HD tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024) và 120 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong, Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (01/6/
3 316-BTGĐUK 04/04/2024 Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp đồng chí Phan Văn Khỏe
4 315-CV/BTGĐUK 14/03/2024 V/v đề nghị tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam
5 314-CV/BTGĐUK 13/03/2024 V/v triển khai hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024
6 310-CV/BTGĐUK 05/03/2024 Triển khai công tác khoa giáo năm 2024
7 308-CV/BTGĐUK 04/03/2024 Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành và 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư
8 126-KH/ĐUK 28/03/2024 Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024
9 304 - CV/BTGĐUK 28/02/2024 Đăng ký danh sách tham gia Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng (Lớp thứ nhất năm 2024)
10 303-CV/BTGĐUK 27/02/2024 Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị (khóa X)
11 301-CV/BTGĐUK 25/02/2024 V/v phối hợp triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn”
12 300-CV/BTGĐUK 22/02/2024 V/v hưởng ứng, tham gia cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên
13 293/SYT-NVY 04/02/2024 Phối hợp tăng cường công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia
14 298-CV/BTGĐUK 25/01/2024 V/v tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng
15 297-CV/BTGĐUK 09/01/2024 V/v sao gửi Công văn số 639-CV/TU ngày 22/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
16 296-CV/BTGĐUK 08/01/2024 V/v triển khai tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung bộ & Tây Nguyên
17 295-CV/BTGĐUK 08/01/2024 V/v định hướng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024
18 62-HD/BTGĐUK 24/12/2023 Hướng dẫn công tác lý luận chính trị năm 2024
19 61-HD/BTGĐUK 24/12/2023 HD tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (01/01/1914 - 01/01/2024)
20 294-CV/BTGĐUK 21/12/2023 CV V/v gửi đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
21 291-CV/BTGĐUK 19/11/2023 V/v tuyên truyền, phổ biến các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” tỉnh
22 1923-CV/BTGTU 18/10/2023 V/v tăng cường tuyên truyền, cung cấp thông tin về công tác phụ nữ và đưa Báo Phụ nữ Việt Nam về cơ sở
23 288-CV/BTGĐUK 07/11/2023 V/v đề nghị tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
24 287-CV/BTGĐUK 06/11/2023 V/v phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư và Chương trình số 31-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
25 285-CV/BTGĐUK 29/10/2023 V/v gửi Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII
26 284-CV/BTGĐUK 26/10/2023 V/v Gửi tài liệu tuyên truyền kết quả đạt được qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
27 11-TB/ĐGS1138 04/09/2023 Lịch giám sát thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2023
28 56-HD/BTGĐUK 07/08/2023 HD thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị
29 06/QĐ-HĐQLQ 13/04/2021 Ban hành quy chế quản lý tài chính của quỹ bảo vệ tài nguyên môi trường tỉnh Phú Yên
30 662-QĐ/BTGTW 22/09/2021 Ban hành thể lệ cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "Biên cương tổ quốc tôi"
31 340-QĐ/TW 02/12/2010 Ban hanh quy chế cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng của Đảng
32 15-NQ/TW 04/05/2022 Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
33 36-NQ/TW 29/01/2023 Về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới
34 Không số 23/08/2022 ĐỀ CƯƠNG Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2022
35 Không số 23/03/2023 ĐỀ CƯƠNG Báo cáo sơ kết 02 năm việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 36-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
36 Không số 23/05/2023 ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO sơ kết thực hiện Chương trình hành động số 07-CTr/TU gắn với thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU của Tỉnh ủy
37 Không số 23/04/2023 ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO Kết quả thi hành Điều lệ Đảng
38 190 -CV/BTGĐUK 16/03/2023 V/v nâng cao chất lượng thực hiện một số nội dung Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
39 189-CV/BTGĐUK 13/03/2023 V/v đăng ký danh sách tham gia Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới
40 239-CV/UBKTĐUK 07/08/2022 Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2022
41 973-CV/ĐUK 12/06/2023 Quán triệt triển khai thực hiện mô hình "chi bộ bốn tốt, đảng bộ cơ sở bốn tốt"
42 221-CV/BTGĐUK 02/07/2023 V/v đăng ký mô hình thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
43 209 -CV/BTGĐUK 23/05/2023 V/v báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 16/8/2021 của Đảng ủy Khối
44 194-CV/BTGĐUK 04/04/2023 V/v giới thiệu tập thể đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khen thưởng và chuẩn bị nội dung thảo luận tại Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư
45 188-CV/BTGĐUK 13/03/2023 V/v tuyên truyền, quán triệt, thực hiện Chương trình hành động số 25-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
46 185-CV/BTGĐUK 02/03/2023 V/v triển khai, hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023
47 182 -CV/BTGĐUK 20/02/2023 V/v đăng ký danh sách tham gia Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng
48 157-CV/BTGĐUK 13/10/2022 Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị , tư tưởng về tác phẩm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
49 642-CV/TU 28/05/2020 Thực hiện chỉ thị số 44-CT-TW ngày 16/4/2020 của Ban bí thư
50 22-Ctr-TU 05/12/2022 Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp ?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập41
  • Hôm nay7,556
  • Tháng hiện tại120,658
  • Tổng lượt truy cập1,013,548
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây