Văn bản theo lĩnh vực: Khác

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 291-CV/BTGĐUK 19/11/2023 V/v tuyên truyền, phổ biến các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” tỉnh
2 1923-CV/BTGTU 18/10/2023 V/v tăng cường tuyên truyền, cung cấp thông tin về công tác phụ nữ và đưa Báo Phụ nữ Việt Nam về cơ sở
3 288-CV/BTGĐUK 07/11/2023 V/v đề nghị tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
4 287-CV/BTGĐUK 06/11/2023 V/v phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư và Chương trình số 31-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
5 285-CV/BTGĐUK 29/10/2023 V/v gửi Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII
6 284-CV/BTGĐUK 26/10/2023 V/v Gửi tài liệu tuyên truyền kết quả đạt được qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
7 11-TB/ĐGS1138 04/09/2023 Lịch giám sát thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2023
8 56-HD/BTGĐUK 07/08/2023 HD thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị
9 06/QĐ-HĐQLQ 13/04/2021 Ban hành quy chế quản lý tài chính của quỹ bảo vệ tài nguyên môi trường tỉnh Phú Yên
10 662-QĐ/BTGTW 22/09/2021 Ban hành thể lệ cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "Biên cương tổ quốc tôi"
11 340-QĐ/TW 02/12/2010 Ban hanh quy chế cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng của Đảng
12 15-NQ/TW 04/05/2022 Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
13 36-NQ/TW 29/01/2023 Về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới
14 Không số 23/08/2022 ĐỀ CƯƠNG Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2022
15 Không số 23/03/2023 ĐỀ CƯƠNG Báo cáo sơ kết 02 năm việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 36-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
16 Không số 23/05/2023 ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO sơ kết thực hiện Chương trình hành động số 07-CTr/TU gắn với thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU của Tỉnh ủy
17 Không số 23/04/2023 ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO Kết quả thi hành Điều lệ Đảng
18 190 -CV/BTGĐUK 16/03/2023 V/v nâng cao chất lượng thực hiện một số nội dung Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
19 189-CV/BTGĐUK 13/03/2023 V/v đăng ký danh sách tham gia Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới
20 239-CV/UBKTĐUK 07/08/2022 Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2022
21 973-CV/ĐUK 12/06/2023 Quán triệt triển khai thực hiện mô hình "chi bộ bốn tốt, đảng bộ cơ sở bốn tốt"
22 221-CV/BTGĐUK 02/07/2023 V/v đăng ký mô hình thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
23 209 -CV/BTGĐUK 23/05/2023 V/v báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 16/8/2021 của Đảng ủy Khối
24 194-CV/BTGĐUK 04/04/2023 V/v giới thiệu tập thể đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khen thưởng và chuẩn bị nội dung thảo luận tại Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư
25 188-CV/BTGĐUK 13/03/2023 V/v tuyên truyền, quán triệt, thực hiện Chương trình hành động số 25-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
26 185-CV/BTGĐUK 02/03/2023 V/v triển khai, hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023
27 182 -CV/BTGĐUK 20/02/2023 V/v đăng ký danh sách tham gia Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng
28 157-CV/BTGĐUK 13/10/2022 Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị , tư tưởng về tác phẩm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
29 642-CV/TU 28/05/2020 Thực hiện chỉ thị số 44-CT-TW ngày 16/4/2020 của Ban bí thư
30 22-Ctr-TU 05/12/2022 Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
31 19-Ctr/TU 22/08/2022 Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ chính trị khóa XIII về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thi Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
32 21-Ctr/TU 30/11/2022 Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực , hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập ca
33 Không số 21/07/2023 Tài liệu tuyên truyền về 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam
34 20-TB/ĐUK 17/11/2021 Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
35 Không số 21/07/2023 TÀI LIỆU PHỤC VỤ TUYÊN TRUYỀN VỀ HỘI NGHỊ GIỮA NHIỆM KỲ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII
36 Không số 21/07/2023 TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT 75 NĂM NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2020)
37 224 -BC/ĐUK 08/09/2013 Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên
38 279-BC/ĐUK 27/05/2014 Sơ kết 6 tháng thực hiện Kế hoạch số 67-KH/ĐUK ngày 02/10/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước đến năm 2015
39 02 -QĐ/BTCG 14/05/2023 Ban hành Thể lệ Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên năm 2023
40 99-QĐ/TW 29/05/2012 Về ban hành Quy định chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở
41 217-QĐ/TW 11/12/2013 Về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội
42 15-QĐ/ĐUK 11/06/2023 Tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý
43 14-QĐ/ĐUK 11/06/2023 Về bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
44 13-QĐ/ĐUK 05/06/2023 Về phân cấp quản lý cán bộ
45 11 -QC/ĐUK 19/10/2022 Hoạt động Báo cáo viên Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh, tuyên truyền viên cơ sở đảng
46 Không số 21/07/2023 Phiếu đăng ký dự tuyển
47 Không số 21/07/2023 Phiếu bổ sung lý lịch đảng viên
48 14 -NQ/ĐUK 19/10/2022 Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của đảng về công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
49 07- NQ/ĐUK 16/08/2021 Tăng cường công tác quản lý đảng viên trong Đảng bộ Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh, giai đoạn 2020 - 2025
50 06 -NQ/ĐUK 15/08/2021 Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ Khối
Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp ?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay1,383
  • Tháng hiện tại10,160
  • Tổng lượt truy cập372,374
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây