Văn bản theo lĩnh vực: Văn bản pháp quy

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 876/QĐ-UBND 25/04/2016 Ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2016
2 66-QĐ/TW 05/02/2017 Quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng