Văn bản theo cơ quan ban hành: Đảng ủy Khối doanh nghiệp

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Không số 23/08/2022 ĐỀ CƯƠNG Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2022
2 Không số 23/03/2023 ĐỀ CƯƠNG Báo cáo sơ kết 02 năm việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 36-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
3 Không số 23/05/2023 ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO sơ kết thực hiện Chương trình hành động số 07-CTr/TU gắn với thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU của Tỉnh ủy
4 Không số 23/04/2023 ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO Kết quả thi hành Điều lệ Đảng
5 239-CV/UBKTĐUK 07/08/2022 Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2022
6 973-CV/ĐUK 12/06/2023 Quán triệt triển khai thực hiện mô hình "chi bộ bốn tốt, đảng bộ cơ sở bốn tốt"
7 20-TB/ĐUK 17/11/2021 Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
8 224 -BC/ĐUK 08/09/2013 Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên
9 279-BC/ĐUK 27/05/2014 Sơ kết 6 tháng thực hiện Kế hoạch số 67-KH/ĐUK ngày 02/10/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước đến năm 2015
10 15-QĐ/ĐUK 11/06/2023 Tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý
11 14-QĐ/ĐUK 11/06/2023 Về bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
12 13-QĐ/ĐUK 05/06/2023 Về phân cấp quản lý cán bộ
13 11 -QC/ĐUK 19/10/2022 Hoạt động Báo cáo viên Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh, tuyên truyền viên cơ sở đảng
14 Không số 21/07/2023 Phiếu đăng ký dự tuyển
15 Không số 21/07/2023 Phiếu bổ sung lý lịch đảng viên
16 14 -NQ/ĐUK 19/10/2022 Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của đảng về công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
17 06 -NQ/ĐUK 15/08/2021 Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ Khối
18 Không số 21/07/2023 Mẫu thống kê cơ sở
19 Không số 21/07/2023 Mẫu quy hoạch đảng bộ cơ sở
20 Không số 21/07/2023 Mẫu quy hoạch chi bộ cơ sở
21 103 -KH/ĐUK 17/05/2023 Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020 - 2025
22 92 - KH/ĐUK 12/01/2023 Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023
23 91-KH/ĐUK 08/01/2023 Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên năm 2023
24 90-KH/ĐUK 05/01/2023 Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Phú Yên phát triển toàn diện”
25 89-KH/ĐUK 03/01/2023 Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
26 84-KH/ĐUK 03/11/2022 Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2022
27 64- KH/ĐUK 05/04/2022 Thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
28 05-KH/ĐUK 10/11/2020 Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2020
29 30-KH/ĐUK 02/08/2021 Công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay
30 62-KH/ĐUK 21/07/2023 Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị
31 56-KH/ĐUK 15/02/2022 Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
32 100-KH/ĐUK 30/03/2023 Tổ chức đợt cao điểm dự sinh hoạt chi bộ ở cơ sở
33 05-KH/ĐUK 10/11/2020 Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2020
34 13 -KH/ĐUK 24/11/2019 Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2019
35 49 - HD/BTGĐUK 16/04/2023 Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch,vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
36 53- HD/BTGĐUK 23/06/2023