Một số kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh Phú Yên

Thứ tư - 02/08/2023 23:54 525 0
Đảng bộ Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh Phú Yên được thành lập trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh tại Quyết định số 4901-QĐ/TU, ngày 24/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao tại Quy định số 4958-QĐ/TU, ngày 09/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đi vào hoạt động từ ngày 01/6/2019.

Đến nay, toàn Đảng bộ Khối có 73 TCCSĐ trực thuộc (gồm 12 TCCSĐ loại hình đơn vị sự nghiệp, 49 TCCSĐ loại hình cơ quan hành chính, 11 TCCSĐ loại hình doanh nghiệp, 01 TCCSĐ đặc thù) và 02 đoàn thể Khối (Hội Cựu chiến binh Khối và Đoàn Khối), với 4.214 đảng viên.
Nửa đầu nhiệm kỳ, trong tình hình khó khăn chung của cả nước và của tỉnh, nhưng với sự quyết tâm chính trị cao, các cấp uỷ, TCCSĐ trong Khối đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, tích cực tham mưu và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch năm của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tích cực thực hiện tốt vai trò tham mưu theo chức năng, nhiệm vụ cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả trên các lĩnh vực, góp phần phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối, đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng với sự nỗ lực, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao của tập thể Đảng ủy, các cấp ủy trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối đã triển khai thực hiện đạt các chỉ tiêu cơ bản Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

 

hn so ket giua nk dc hoa an phat bieu

Đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Những kết quả nổi bật
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; duy trì nghiêm túc quy chế làm việc, chế độ sinh hoạt, thực hiện cơ bản hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; lãnh đạo cơ bản hoàn thành và có nội dung vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh. Đặc biệt, để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, Đảng ủy Khối đã ban hành 03 Nghị quyết chuyên đề gồm: Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 16/8/2021 “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong Khối”; Nghị quyết số 07-NQ/ĐUK, ngày 17/8/2021 “Tăng cường công tác quản lý đảng viên trong Đảng bộ Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh, giai đoạn 2020 - 2025” và Nghị quyết số 14-NQ/ĐUK, ngày 20/10/2022 “Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của đảng về công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”. Qua lãnh đạo triển khai thực hiện đã đạt một số kết quả nhất định, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ Khối ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước; thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua; góp phần nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng TCCSĐ trong sạch vững mạnh; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối luôn quan tâm việc bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong Khối. Thời gian qua, đã tổ chức mở 11 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, kỹ năng nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng cho hơn 1.300 đối tượng là cán bộ, đảng viên và người lao động.
Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, TCCSĐ, đoàn thể Khối nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy với 100% cán bộ, đảng viên tham gia, viết thu hoạch sau học tập quán triệt đúng quy định. Nổi bật là việc tổ chức nghiêm túc, sâu rộng các đợt sinh hoạt chính trị tự soi” tự sửa” trong cán bộ, đảng viên và người lao động về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) và về nội dung các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng...
Thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy, TCCSĐ, đoàn thể Khối đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, chuyển tải nhanh, hiệu quả những nội dung, thông tin chính thống về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và người lao động, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tư tưởng, đời sống, sinh hoạt và tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...
Tiếp tục tập trung lãnh đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề toàn khóa, hàng năm gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) và Kế hoạch số 68-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xác định việc học tập và làm theo là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động trong Khối. Qua triển khai thực hiện, kết quả 100% TCCSĐ, đoàn thể Khối triển khai, quán triệt và hơn 98% cán bộ, đảng viên và người lao động trong Khối tham gia học tập, nghiên cứu.
Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”; định kỳ sơ kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện đảm bảo theo quy chế, quy định; quan tâm kiện toàn Ban chỉ đạo, đội ngũ cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối; thành lập và duy trì ổn định hoạt động của các trang thông tin, mạng xã hội của Đảng ủy Khối như: Website, Facebook, Fanpage, group zalo, Mocha 35…
Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ thực hiện nghiêm Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) và nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng theo quy định Điều lệ Đảng; thực hiện đúng quy trình, quy định việc kiểm điểm đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ chất lượng đảng viên (bình quân trên 94% TCCSĐ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ); chú trọng triển khai việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII); lãnh đạo thực hiện tốt Quy định số 08-QĐ/ĐUK, ngày 20/01/2022 của Đảng ủy Khối về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy; đổi mới nội dung, hình thức, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ sinh hoạt chuyên đề; phân công các tổ công tác tăng cường tham dự sinh hoạt chi bộ, nắm tình hình ở cơ sở góp phần nâng cao hơn chất lượng trong sinh hoạt chi bộ…
Về công tác cán bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã cụ thể hóa và chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác cán bộ, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nhận xét, đánh giá cán bộnghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định. Kết quả đã thực hiện đánh giá, nhận xét cho 144 trường hợp để thực hiện công tác cán bộ; kiện toàn, bổ sung 56 cấp ủy viên của 41 TCCSĐ nhiệm kỳ 2020 - 2025; cho ý kiến về nhân sự để giới thiệu bầu và chuẩn y kết quả bầu 39 bí thư, 11 phó bí thư, 14 Ủy viên Ban Thường vụ, 12 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, 03 phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, 11 chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở; phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2025 - 2030 của 70 TCCSĐ; phê duyệt rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2020 - 2025 của 59 TCCSĐ đảm bảo theo kế hoạch, quy định.
Công tác phát triển đảng viên và tạo nguồn kết nạp đảng viên, quản lý đảng viên được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở hết sức quan tâm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã phát triển 413 đảng viên mới (đạt tỷ lệ 3,4%); đồng thời, chỉ đạo rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo Hướng dẫn số 03-HD/BTCTU, ngày 28/7/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý hồ sơ, tài liệu nội bộ tiếp tục được thực hiện đúng quy định; từ đầu nhiệm kỳ đến nay Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã kết luận tiêu chuẩn chính trị cho 1.193 trường hợp phục vụ công tác cán bộ và kết nạp đảng.
Xác định công tác kiểm tra, giám sát là nội dung quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát đúng quy trình, quy định, thẩm quyền. Trong thời gian qua, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 186 TCCSĐ và 33 đảng viên, giám sát 103 TCCSĐ và 46 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 5 chi ủy chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở về việc vi phạm nguyên tắc sinh hoạt đảng và buông lỏng lãnh đạo, quản lý; 07 đảng viên về thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, Ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện nhiệm vụ theo Điều 32 Điều lệ Đảng, đã tiến hành kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với 55 TCCSĐ; giám sát chuyên đề 49 TCCSĐ và 4 đảng viên; kiểm tra việc thu, nộp và sử dụng đảng phí tại 64 TCCSĐ cấp dưới; kịp thời chỉ đạo khắc phục một số sai sót và truy thu với số tiền hơn 42.000.000 đồng. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và các cấp ủy, chi bộ cơ sở đã quyết định thi hành kỷ luật 05 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách và 55 đảng viên (trong đó, khiển trách 28, cảnh cáo 6, cách chức 01 và khai trừ 20)...; ban hành các quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng 24 trường hợp, đình chỉ sinh hoạt cấp ủy 17 trường hợp.
 Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từng bước được chú trọng; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên và người lao động gắn với triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo thực hiện giám sát việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập đối với 09 TCCSĐ và 04 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý.
Công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cấp ủy, TCCSĐ, đoàn thể Khối triển khai thực hiện có hiệu quả thông qua nhiều mô hình điển hình, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ Khối; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, nhất là việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; việc công khai, minh bạch, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc đảm bảo theo quy định, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.
Các hội đoàn thể thường xuyên quan tâm lãnh đạo đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết Đại hội Đảng và nghị quyết Đại hội đoàn, hội các cấp. Phát động và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức đoàn, hội ngày càng được củng cố, kiện toàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hằng năm được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

hn so ket giua nk dc tran huu the phat bieu

Đồng chí Trần Hữu Thế, UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối, kết luận Hội nghị

Một số nhiệm vụ cần tập trung triển khai hoàn thành toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII
Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII đã đề ra, Đảng ủy Khối cần tập trung chú trọng những nhiệm vụ sau:
1. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá; chú trọng công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
2. Phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước theo hướng chú trọng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, cụ thể, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao; chú trọng xây dựng các mô hình, gương điển hình tiêu biểu.
3. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, của Bộ Chính trị (khóa XII). Thực hiện tốt công tác dự báo và nắm tình hình, kịp thời định hướng dư luận, bảo đảm thống nhất tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ.
4. Tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 21-KL/TW và Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đổi mới hình thức, nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; chú trọng triển khai xây dựng mô hình “chi bộ 4 tốt, đảng bộ 4 tốt”. Tăng cường công tác phát triển đảng viên mới; thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên; nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên. Thực hiện nền nếp và có chất lượng công tác đánh giá phân loại chất lượng TCCSĐ và đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
5. Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định số 58-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khoá XII); rà soát chính trị nội bộ phục vụ công tác cán bộ và kết nạp đảng viên; tăng cường công tác nắm tình hình chính trị nội bộ, chính trị hiện nay; quản lý chặt chẽ số cán bộ, đảng viên ra nước ngoài theo thẩm quyền.
6. Tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; tập trung kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; giám sát việc khắc phục tồn tại, khuyết điểm sau kiểm tra, giám sát. Chủ động nắm chắc tình hình tổ chức đảng và đảng viên. Quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và bồi dưỡng, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở.
7. Tăng cường lãnh đạo cấp ủy các cơ quan nội chính tích cực tham mưu thực hiện tốt công tác tư pháp và cải cách tư pháp; ngăn chặn, xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi tham nhũng, tiêu cực, tình trạng nhũng nhiễu, tham nhũng vặt gây bức xúc dư luận. Lãnh đạo thực hiện nghiêm túc việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản theo Nghị định 130/2020/NĐ/CP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ.
8. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở, TCCSĐ phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác dân vận; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Dân vận khéo”; nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện đạo đức công vụ, chất lượng phục vụ Nhân dân của cán bộ, đảng viên.
9. Lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn thể Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thường xuyên giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đoàn viên, hội viên. Tổ chức sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và người lao động; thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Trần Quốc Toàn
Phó Bí thư Thường trực ĐUK CQ, DN tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp ?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập57
  • Hôm nay12,726
  • Tháng hiện tại125,828
  • Tổng lượt truy cập1,018,718
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây