Nhiều nét mới trong công tác xây dựng Đảng

Thứ hai - 25/12/2023 21:25 93 0
Năm 2023, bám sát chương trình, kế hoạch công tác năm và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh đã thực hiện toàn diện các mặt công tác đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra với nhiều nét mới, sáng tạo trong triển khai.
doi thoai1

Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh Trần Hữu Thế đối thoại với thanh niên là cán bộ đoàn trực thuộc Đoàn khối. Ảnh: HÀ MY

Đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Năm nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) phối hợp cùng lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực lớn, quyết tâm cao triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; góp phần thực hiện đạt và vượt một số chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức 11 hội nghị làm việc với cấp ủy, TCCSĐ trực thuộc để nắm bắt tình hình, tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, người lao động; kịp thời chia sẻ, động viên, thảo luận, đề ra giải pháp, định hướng công việc, nhất là tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện, tăng cường công tác phối hợp, hỗ trợ nhau trong Đảng bộ Khối cùng thống nhất thực hiện nhiệm vụ được giao.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên tiếp tục được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quan tâm, đổi mới. Công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh được chú trọng theo hướng nắm chắc, hiểu rõ và vận dụng phù hợp với thực tiễn, nhiệm vụ công tác thường xuyên.

Năm 2023, lần đầu tiên, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức thành công Hội thảo khoa học về nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác quán triệt, tuyên truyền, giảng dạy và học tập với sự tham gia của trên 200 tác giả với các đề xuất, vận dụng linh hoạt, hiệu quả, sát thực tiễn.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chỉ đạo kiện toàn, bổ sung, mở rộng lực lượng cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối, tập huấn nghiệp vụ hoạt động.

Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng được cụ thể hóa bằng các mô hình thực chất, sát với nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong khối; được “nuôi dưỡng”, đánh giá kết quả thực hiện cụ thể hằng năm, kịp thời rà soát, bổ sung nội dung, giải pháp thực hiện mô hình hiệu quả, phù hợp; qua đó xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả ở cơ sở.
 

doi thoai2

Các đồng chí: Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Hữu Thế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh trao giải nhất cho đội thi tham dự Hội thi cán bộ làm công tác dân vận khéo Đảng bộ Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh năm 2023. Ảnh: HÀ MY

Chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên được nâng cao

Xác định công tác tổ chức xây dựng Đảng là một trong những nội dung trọng tâm, trong năm nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ chính trị nội bộ; kiện toàn cấp ủy cơ sở, các chức danh bí thư, phó bí thư chi, đảng bộ cơ sở; chất lượng, tiêu chuẩn nhân sự quy hoạch cấp ủy và các chức danh chủ chốt ở cơ sở.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quan tâm chỉ đạo sâu sát công tác bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên mới thông qua việc rà soát, đánh giá chất lượng nguồn có khả năng xem xét kết nạp; mở 3 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng đảng, vượt kế hoạch; kết nạp 137 đảng viên mới.

Đảng ủy Khối đã tăng cường mạnh mẽ việc củng cố, xây dựng TCCSĐ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ thông qua nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch 100-KH/ĐUK, ngày 31/3/2023, tổ chức đợt cao điểm dự sinh hoạt chi bộ ở cơ sở.

Các tổ của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối dự sinh hoạt tại 88 chi bộ ở cơ sở; qua đó chia sẻ mô hình, cách làm hay để các cấp ủy, tổ chức đảng nghiên cứu, vận dụng, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn ngay ở cơ sở.

Đây còn là dịp chấn chỉnh, nhắc nhở, đảm bảo thực hiện nghiêm các nguyên tắc, nề nếp sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, trách nhiệm của đảng viên trong sinh hoạt chi bộ, nhất là vai trò, trách nhiệm nêu gương của đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Năm 2023, công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc, hiệu quả; bổ sung chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa theo quy định. Chương trình, nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm; chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở, giúp nâng cao hiệu quả, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo ban hành Kế hoạch 107-KH/BCĐ, ngày 25/7/2023 giám sát chuyên đề về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU, ngày 2/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác dân vận các cơ quan nhà nước và chính quyền.

Đây là lần đầu tiên Đảng bộ Khối thực hiện giám sát chuyên đề về công tác dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận; qua đó kịp thời ghi nhận, biểu dương cách làm hay, thực chất, đồng thời chấn chỉnh, nhắc nhở các đơn vị làm chưa tốt, chưa sửa đổi, bổ sung, thay thế quy chế không còn phù hợp tại đơn vị; phát huy dân chủ thực chất, đúng quy định, quyền và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người lao động ở cơ sở.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác đoàn thể, kịp thời làm việc với ban chấp hành các đoàn thể định hướng hoạt động thực chất, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Khối tổ chức đối thoại với thanh niên là cán bộ đoàn trực thuộc Đoàn khối để lắng nghe kiến nghị và có giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn đưa công tác đoàn phát triển mạnh mẽ.

Một trong những điểm mới đáng ghi nhận trong năm 2023 của Đảng ủy Khối, đó là công tác văn phòng cấp ủy và xây dựng cơ quan chuyên trách có nhiều kết quả nổi bật, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong ban hành và phát hành văn bản.

Đến nay hầu hết các văn bản không có mức độ mật và nội dung có yếu tố mật đều được xử lý, ký số và gửi, nhận trên môi trường điện tử đảm bảo an toàn, kịp thời; giúp giảm tải việc in sao bản giấy và thời gian đi gửi công văn.

Phát huy những kết quả đạt được, xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể khắc phục những hạn chế, khuyết điểm năm 2023, Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, dân chủ, thống nhất nhận thức và hành động, quyết tâm chính trị cao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối năm 2024, góp phần đảm bảo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm vụ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy giao.

Cùng với tăng cường công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối còn kịp thời cung cấp thông tin định hướng, giải quyết các bức xúc, nổi cộm ngay từ cơ sở.

 TRẦN HỮU THẾ

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh

 

Nguồn tin: baophuyen.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết