Bế mạc Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa VIII

Thứ tư - 13/12/2023 05:19 108 0
Sau 3,5 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, khẩn trương, khoa học, sáng 9/12, kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa VIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
 
Theo đó, Kỳ họp thứ 18 đã xem xét, biểu quyết thông qua 45 Nghị quyết quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh và công tác nhân sự theo thẩm quyền.
image001 3
Đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp
Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị ngay sau kỳ họp, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng “quyết sách khẩn trương ban hành kịp thời, quá trình triển khai lại chậm và hiệu quả giám sát không sâu”. Đề nghị các cơ quan của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò giám sát và vận động Nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua.
Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hòa An nhấn mạnh, trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong thời gian tới, HĐND tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh tiếp tục đoàn kết một lòng, phát huy tính chủ động, sáng tạo với quyết tâm chính trị cao nhất, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2024, tạo bước đột phá quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025.
45 Nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua gồm:

(1) Nghị quyết nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024.
(2) Nghị quyết dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024.
(3) Nghị quyết quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương sang năm 2024.
(4) Nghị quyết giao bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển, kế hoạch đầu tư vốn nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 (vốn nước ngoài) của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
(5) Nghị quyết Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (nguồn vốn do tỉnh quản lý).
 (6) Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Phú Yên năm 2022.
(7) Nghị quyết giao biên chế công chức của các cơ quan hành chính nhà nước năm 2024 tỉnh Phú Yên.
(8) Nghị quyết phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập  năm 2024 của tỉnh Phú Yên.
(9) Nghị quyết giao số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2024.
(10) Nghị quyết thông qua Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
(11) Nghị quyết quy định cơ chế phân cấp quyết định, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn, hàng năm được đầu tư từ nguồn ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
(12) Nghị quyết quy định mức thu, quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
(13) Nghị quyết quy định mức thu và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Phú Yên.
(14) Nghị quyết quy định mức thu và quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
 (15) Nghị quyết quy định mức thu và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
(16) Nghị quyết quy định mức thu và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
(17) Nghị quyết quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
(18) Nghị quyết quy định định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện dự án, kế hoạch, phương án, nhiệm vụ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; dự án, phương án phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Nội dung số 01, Tiểu dự án 2, Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
(19) Nghị quyết quy định một số nội dung, mức hỗ trợ cho người cai nghiện ma túy, người làm công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
(20) Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cho người không thuộc trường hợp hưởng lương từ ngân sách nhà nước nhưng được phân công trực tiếp giúp đỡ người sử dụng trái phép chất ma túy đang trong thời hạn quản lý trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
(21) Nghị quyết quy định định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện dự án, kế hoạch phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; dự án, phương án phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Dự án 2 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
(22) Nghị quyết quy định hỗ trợ sữa học đường cho trẻ em mẫu giáo, học sinh tiểu học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2024 - 2027.
(23) Nghị quyết quy định các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
 (24) Nghị quyết quy định cho vay vốn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng đối với người lao động tỉnh Phú Yên bằng nguồn vốn địa phương.
(25) Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 98/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh về Đề án Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
(26) Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 30 tháng 8 năm 2022 của HĐND tỉnh Phú Yên.
(27) Nghị quyết danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
(28) Nghị quyết quy định chức danh, kiêm nhiệm chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, buôn, khu phố; mức hỗ trợ và phụ cấp kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
(29) Nghị quyết thông qua Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị xã Đông Hòa.
(30) Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Nhà tưởng niệm nơi thành lập lực lượng vũ trang tỉnh Phú Yên.
(31) Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án Trưng bày Bảo tàng tỉnh Phú Yên giai đoạn 2.
(32) Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cơ sở làm việc Công an 28 xã trên địa bàn tỉnh.
(33) Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ.
(34) Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Phú Yên.
(35) Nghị quyết thông qua Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2024.
(36) Nghị quyết chủ trương điều chỉnh, chuyển ra ngoài Quy hoạch 03 loại rừng để thực hiện một số dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
(37) Nghị quyết danh mục dự án cần thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 của Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
(38) Nghị quyết danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo điểm b khoản 1 Điều 58 của Luật Đất đai 2013 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
(39) Nghị quyết chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
(40) Nghị quyết Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
(41) Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
(42) Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban, Phó Trưởng các ban của HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
(43) Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Trưởng Ban, Phó Trưởng các ban của HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
(44) Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.
 (45) Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.
Ngọc Mỹ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp ?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay1,654
  • Tháng hiện tại61,697
  • Tổng lượt truy cập852,749
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây