Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: Tham gia thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng

Chủ nhật - 06/08/2023 23:47 166 0
Trong thời gian qua, Đảng ta xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là vấn đề nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn đối với sự lãnh đạo của Ðảng, là nhân tố bảo đảm thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, là nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên và lâu dài của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Trong đó, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải gắn với đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của thế lực phản động, thù địch trên các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh.
 

bao ve nen tang tu tuong

Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh khen thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Như chúng ta đã biết, nhờ trung thành và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mà Đảng, Nhà nước ta đã đề ra Cương lĩnh, đường lối, chiến lược phát triển đất nước, chính sách và pháp luật đúng đắn, được đảng viên, nhân dân đồng tình, ủng hộ và thực hiện nghiêm túc trong thực tiễn đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Nhờ đó, cách mạng Việt Nam đã giành được nhiều thắng lợi vĩ đại trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, đặc biệt những thành quả của công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước.
Tuy nhiên, trước những thành tựu to lớn đạt được trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước và vai trò, uy tín, vị thế của Việt Nam ngày càng lớn trên trường quốc tế, các thế lực thù địch, phản động và những phần tử cơ hội chính trị đang gia tăng cường các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và cách mạng nước ta. Với bản chất chống cộng điên cuồng và dã tâm chống phá cách mạng Việt Nam đến cùng, các thế lực phản động, thù địch không từ thủ đoạn thâm độc nào để xuyên tạc, phủ nhận con đường phát triển mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, phủ nhận những việc làm tốt đẹp mà Đảng, Nhà nước đem lại cho nhân dân và chế độ xã hội ở nước ta. Các thế lực thù địch đã triệt để lợi dụng những mặt hạn chế, bất cập của đất nước, những yếu kém trong thực thi công vụ của một số cơ quan, cán bộ lãnh đạo, quản lý, những “điểm nóng” trên các lĩnh vực của nước ta cũng như lợi dụng việc Đảng ta đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực... nhằm xuyên tạc tình hình của nước ta, hướng lái những tư tưởng và hành động sai trái, chống đối trong cộng đồng nhân dân và xã hội; từ đó lôi kéo, tập hợp những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế và chính phủ các nước can dự vào công việc nội bộ của nước ta.
Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đã chỉ rõ: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Ðảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước gắn với đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Trước tình hình trên, để tham gia tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là đối với các cấp ủy, tổ chức Đảng tại cơ sở, Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh xác định một số giải pháp trọng tâm cần lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong thời gian đến như sau:
Thứ nhất, Đảng ủy Văn phòng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các Cấp ủy Chi bộ trực thuộc, các đoàn thể cơ quan tăng cường các hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động và nhân dân địa phương cư trú hiểu đúng bản chất khoa học và cách mạng, những nguyên lý cơ bản, giá trị bền vững và sự vận dụng sáng tạo, phát triển của Đảng ta đối với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; giúp mọi người củng cố niềm tin vào con đường phát triển của nước ta không gì khác là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, là con đường duy nhất đúng đắn để chúng ta đạt được mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” theo như Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.
Thứ hai, tiếp tục tập trung tuyên truyền để làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc những nội dung cơ bản của Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Chiến lược phát triển đất nước, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mục tiêu, lý tưởng của Đảng ta và dân tộc ta, những giá trị văn hóa truyền thống, thành quả và bài học kinh nghiệm lịch sử trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, nhận thức rõ trách nhiệm trong công tác, lao động sản xuất, làm giàu cho gia đình, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Thứ ba, bằng những hình thức phù hợp, sát với từng đối tượng cụ thể, Đảng ủy Văn phòng sẽ tổ chức các biện pháp tuyên truyền, thuyết phục, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức và quần chúng nhìn nhận rõ bản chất phản cách mạng của các thế lực phản động, thù địch, cơ hội chính trị đối với nước ta, trong đó tập trung tuyên truyền về âm mưu, phương thức, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, đưa thông tin xấu độc, giả mạo trên không gian mạng tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng, xuyên tạc tình hình thực tiễn Việt Nam, qua đó giúp cho toàn Đảng bộ cơ quan nêu cao trách nhiệm và nâng cao cảnh giác, tăng cường “sức đề kháng” và xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc nảy sinh, những thông tin xấu độc, những tin đồn, dư luận xã hội thiếu lành mạnh, xuyên tạc tình hình thực tế của đất nước.
Thứ tư, Đảng ủy Văn phòng tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của cấp ủy và chính quyền địa phương. Chủ động cung cấp thông tin, tài liệu để phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng, dư luận, tạo thế chủ động trong đấu tranh trên internet, mạng xã hội. Kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ đảm bảo đủ về số lượng, đề cao chất lượng, tiêu chuẩn cán bộ; nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên để có biện pháp giải quyết kịp thời, uốn nắn những lệch lạc, sai trái, thiếu gương mẫu nếu có.
Thứ năm, đề nghị người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, chức trách được giao, tự giác nêu gương tốt, nói đi đôi với làm để khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiền phong, gương mẫu theo đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng tại các quy định của Ban Bí thư, Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp; không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, mẫu mực về nhân cách, lối sống, không tham nhũng, không bị chi phối bởi lợi ích nhóm, không để người nhà, người thân lợi dụng vị trí công tác để vụ lợi. Nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo mọi cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn; nghiêm cấm lan truyền những thông tin sai lệch hoặc tán phát những đơn thư có nội dung xấu, xuyên tạc, vu khống, kích động; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ và quản lý cán bộ, đảng viên; tích cực, chủ động tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian đến.
Tóm lại, bảo vệ nề tảng tư tưởng của Đảng thực chất là đấu tranh để giữ cho chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn giữ được bản chất khoa học và cách mạng, phát huy, phát triển sáng tạo những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đồng thời chống lại sự xuyên tạc, phá hoại và những nhận thức sai trái đối với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhằm làm cho nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng thấm sâu, đóng vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân. Với sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể Đảng ủy và của mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, chắc chắn công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bộ Văn phòng sẽ góp phần cùng với Đảng bộ Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực trong thời gian đến.

Lê Ngọc Hơn
Phó Bí thư Đảng ủy
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp ?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập82
  • Hôm nay11,118
  • Tháng hiện tại138,949
  • Tổng lượt truy cập1,031,839
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây