Nỗ lực tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, tiếp dân, xử lý đơn thư

Chủ nhật - 21/01/2024 22:55 74 0
Trong thời gian qua, bên cạnh các mặt công tác khác, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (Văn phòng) đã tham mưu Thường trực HĐND tỉnh đặc biệt chú trọng công tác giám sát, tiếp dân, xử lý đơn thư của công dân, góp phần giúp đại biểu dân cử, cơ quan dân cử thực hiện tốt vai trò đại diện cho cử tri tại địa phương.

Tham mưu tăng cường hoạt động giám sát, chất vấn  
Để bảo đảm tính thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ Nhân dân, thì nhiệm vụ giám sát của HĐND ở địa phương là cực kỳ quan trọng, góp phần kiểm soát quyền lực Nhà nước, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri, Nhân dân. Để thực hiện tốt trọng trách này, thời gian qua, Văn phòng đã chủ động tham mưu, đề xuất Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh tập trung thực hiện hoạt động giám sát với nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng theo hướng rút ngắn thời gian nghe báo cáo của đơn vị giám sát, tăng cường hoạt động khảo sát thực tế, nắm bắt những vấn đề thực tiễn đặt ra ở địa phương, cơ sở, góp phần thúc đẩy các chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của HĐND tỉnh được thực hiện nghiêm túc, thiết thực.

 

image002

Quang cảnh kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa VIII

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, với chức năng, nhiệm vụ được giao, Văn phòng đã tập trung tham mưu, giúp Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh tổ chức 17 cuộc giám sát chuyên đề. Các nội dung giám sát của HĐND tỉnh đã tập trung vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, những vấn đề được cử tri và dư luận quan tâm. Đáng chú ý, việc giám sát thông qua hoạt động chất vấn tại kỳ họp đã được Văn phòng tham mưu, đề xuất Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo thực hiện với nhiều đổi mới về hình thức điều hành, bố trí thời gian bảo đảm khoa học, các phiên chất vấn và trả lời chất vấn đều được truyền hình, phát thanh trực tiếp để Nhân dân và cử tri theo dõi đúng quy định. Văn phòng đã tham mưu Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh trên cơ sở những vấn đề nổi cộm, bức xúc của địa phương mà cử tri quan tâm, chủ động nghiên cứu, lựa chọn các vấn đề cấp thiết, quan trọng để đặt vấn đề chất vấn sát đúng với thực tế. Điển hình là phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa VIII thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm của đại biểu, sự nghiêm túc, cầu thị của Thủ trưởng các sở, ngành trong giải trình, tiếp thu và đưa ra giải pháp, lộ trình khắc phục; với tinh thần quyết liệt, thực chất trong thực hiện, Văn phòng đã tổng hợp, tham mưu cho Chủ tọa kỳ họp kết luận, yêu cầu UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và địa phương sớm giải quyết dứt điểm các nội dung chất vấn, nhất là những vấn đề đông đảo cử tri quan tâm như: về công tác phòng, chống tham nhũng; quản lý hoạt động khai thác khoáng sản; tội phạm công nghệ cao, tội phạm trên không gian mạng; ô nhiễm môi trường do hoạt động chăn nuôi…

Thông qua hoạt động giám sát, Văn phòng đã tổng hợp, tham mưu, giúp Thường trực HĐND, các ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của các địa phương, đơn vị, phát hiện ra những bất cập, vướng mắc trong các chính sách, pháp luật cũng như những hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý nhà nước, đề xuất đưa ra các kiến nghị đối với các cấp có thẩm quyền và các địa phương, đơn vị liên quan nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện.
Bên cạnh đó, để các kết luận, kiến nghị sau giám sát sớm được thực thi, Văn phòng đã tham mưu, đề xuất Thường trực HĐND tỉnh thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các thông báo kết luận sau giám sát, nhất là việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh, những nội dung cử tri quan tâm, những vấn đề bức xúc trên các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội. Các kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị giám sát của các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát được đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử của HĐND tỉnh, góp phần tạo thuận lợi cho việc tiếp cận và thực hiện của các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát. Vì vậy, nhiều kiến nghị đã được tiếp thu, giải quyết bảo đảm kịp thời, thấu tình, đạt lý, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh và sự kỳ vọng của cử tri.
Đảm quyền lợi chính đáng của người dân qua hoạt động tiếp dân, xử lý đơn thư
Tiếp công dân là công tác quan trọng của Đảng, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; làm tốt công tác tiếp công dân chính là thể hiện bản chất dân chủ của Nhà nước, tăng cường mối quan hệ và củng cố lòng tin của Nhân dân vào Đảng và Nhà nước. Đối với đại biểu dân cử, hoạt động tiếp công dân (cũng như hoạt động tiếp xúc cử tri) có thể ví như việc bắt những nhịp cầu nối liền công dân với chính quyền và nối liền giữa công dân với chính bản thân đại biểu. Nhận thức rõ vai trò quan trọng đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Văn phòng đã tham mưu Thường trực HĐND tỉnh ban hành Quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND, đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII; trong đó quy định rõ việc tăng cường trách nhiệm của các ban, đại biểu HĐND tỉnh tiếp công dân tại địa phương nơi đại biểu ứng cử. Thông qua hoạt động tiếp dân, các vấn đề Nhân dân kiến nghị, phản ánh đều được Văn phòng tổng hợp, tham mưu Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tiếp thu, chuyển tải đến các cơ quan liên quan xem xét, xử lý và đều được theo dõi, giám sát việc thực hiện; đồng thời, chủ động tham mưu, giúp các ban của HĐND tỉnh tổ chức khảo sát, nắm tình hình để đề xuất hướng giải quyết đối với những trường hợp phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, bức xúc.

Việc tham mưu Thường trực HĐND tỉnh tiếp nhận, xử lý và đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được Văn phòng đặc biệt chú trọng, nhằm góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, đồng thời phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Văn phòng đã tham mưu Thường trực HĐND tỉnh phân công Ban Pháp chế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Đối với vụ việc phức tạp đều được Văn phòng nghiên cứu kỹ lưỡng, xây dựng báo cáo kết quả theo dõi, giám sát trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, trong đó có kiến nghị cụ thể biện pháp giải quyết. Trong năm 2023, Văn phòng đã tham mưu Thường trực HĐND tỉnh tiếp nhận, xử lý 173 đơn, thư của công dân; nhiều nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân đã được các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết kịp thời. Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, Văn phòng đã đề xuất, tham mưu Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề bàn về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư của công dân của các cấp, các ngành và kiến nghị nhiều giải pháp để khắc phục trong thời gian đến. Việc theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết đơn thư của công dân được quan tâm bằng nhiều hình thức phù hợp, qua đó, nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài đã được tập trung giải quyết dứt điểm. Thực tế cho thấy, nếu Văn phòng tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND tỉnh thực hiện tốt công tác tiếp dân và xử lý, đôn đốc việc giải quyết đơn thư của công dân sẽ góp phần giúp HĐND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, xứng đáng với trọng trách là cơ quan dân cử ở địa phương.
Lê Ngọc Hơn
Phó Chánh Văn phòng
Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Phú Yên

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp ?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay2,284
  • Tháng hiện tại53,674
  • Tổng lượt truy cập758,854
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây