Văn bản theo chủ đề: Tài liệu

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Không số 23/08/2022 ĐỀ CƯƠNG Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2022
2 Không số 23/03/2023 ĐỀ CƯƠNG Báo cáo sơ kết 02 năm việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 36-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
3 Không số 23/05/2023 ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO sơ kết thực hiện Chương trình hành động số 07-CTr/TU gắn với thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU của Tỉnh ủy
4 Không số 23/04/2023 ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO Kết quả thi hành Điều lệ Đảng
5 22-Ctr-TU 05/12/2022 Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
6 19-Ctr/TU 22/08/2022 Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ chính trị khóa XIII về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thi Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
7 21-Ctr/TU 30/11/2022 Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực , hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao
8 Không số 21/07/2023 Tài liệu tuyên truyền về 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam
9 Không số 21/07/2023 TÀI LIỆU PHỤC VỤ TUYÊN TRUYỀN VỀ HỘI NGHỊ GIỮA NHIỆM KỲ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII
10 Không số 21/07/2023 TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT 75 NĂM NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2020)
11 15-QĐ/ĐUK 11/06/2023 Tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý
12 14-QĐ/ĐUK 11/06/2023 Về bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
13 11 -QC/ĐUK 19/10/2022 Hoạt động Báo cáo viên Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh, tuyên truyền viên cơ sở đảng
14 Không số 21/07/2023 Phiếu đăng ký dự tuyển
15 Không số 21/07/2023 Phiếu bổ sung lý lịch đảng viên
16 Không số 21/07/2023 Mẫu thống kê cơ sở
17 Không số 21/07/2023 Mẫu quy hoạch đảng bộ cơ sở
18 Không số 21/07/2023 Mẫu quy hoạch chi bộ cơ sở
19 06-NQ/TW 23/01/2022 Tài liệu học tập: Những nội dung chính Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thi Việt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Nam
20 Không số 21/11/2021 Định hướng tuyên truyền