Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024

Thứ hai - 08/04/2024 04:48 55 0
Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024

Trong tháng 3/2024, các TCCSĐ, Thường trực Hội Cựu chiến binh Khối, Đoàn Khối đã bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, tuyên truyền kịp thời các sự kiện chính trị, các ngày kỷ niệm, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh như: Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân; 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ và 1984 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; 36 năm sự kiện Gạc Ma; 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; 78 năm Ngày Thể thao Việt Nam; 89 năm Ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ; 101 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên; 111 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân; sự kiện Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024…
Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyên truyền trong tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối định hướng một số nội dung tuyên truyền như sau:
1. Đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” và nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
2. Tuyên truyền kết quả chuyến thăm, làm việc của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ tại Australia và New Zealand.
3. Tập trung tuyên truyền Chỉ thị số 31-CT/TW, ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới.
4. Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết số: 01/NQ-CP, ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Nghị quyết số: 02/NQ-CP, ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024; Chỉ thị số: 01/CT-TTg, ngày 04/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm chi ngân sách Nhà nước; Nghị định số 29/NĐ-CP, ngày 06/3/2024 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước.
5. Tập trung tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy mới ban hành như: Chỉ thị số 41-CT/TU, ngày 27/3/2024 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 210-KH/TU, ngày 28/3/2024 về thực hiện Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 211-KH/TU, ngày 28/03/2024 về thực hiện Kết luận số 69-KL/TW, ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
6. Tăng cường tuyên truyền việc quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU, ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và Công văn số 700-CV/TU, ngày 26/3/2024 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức viên chức.
7. Tiếp tục tuyên truyền việc quán triệt và thực hiện các quy định của Trung ương và của tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cấp; việc triển khai quán triệt, thực hiện chuyên đề năm 2024-2025 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tại các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
8. Tuyên truyền về những kết quả đạt được trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của đất nước, của tỉnh; việc xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị; giới thiệu, biểu dương gương người tốt, việc tốt trong thực hiện đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
9. Tập trung tuyên truyền Chỉ thị số 05/CT-UBND, ngày 28/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ.
10. Tuyên truyền việc triển khai Cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/4 - 30/4/2024.
11. Tăng cường tuyên truyền việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế, yếu kém và các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 05/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
12. Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên và việc triển khai một số công trình, dự án lớn trên địa bàn tỉnh.
13. Tập trung tuyên truyền về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh; về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; về quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta đối với vấn đề chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán trên biển; về kết quả thực hiện công tác nhân quyền trên địa bàn tỉnh…
14. Tuyên truyền về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV năm 2024; Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN tỉnh lần thứ VII và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
15. Tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư năm 2024; Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII; tiếp tục tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023 - 2024; Cuộc thi tác phẩm báo chí về đề tài “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2022 - 2025; Giải Báo chí viết về Ngành Giao thông vận tải lần thứ 5 năm 2023 - 2024; Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND (Giải Diên Hồng) lần thứ hai - năm 2024…
16. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện quan trọng trong tháng 4/2024: Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch); 154 năm ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2024); 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950 – 21/4/2024); 48 năm Ngày Tổng tuyển cử, bầu Quốc hội chung của nước Việt Nam thống nhất (25/4/1976 - 25/4/2024); 49 năm Ngày giải phóng Phú Yên (01/4/1975 – 01/4/2024) và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 138 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2024); Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4); Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 (21/4); Tuần Văn hóa - Du lịch Phú Yên 2024 với chủ đề “Về miền di sản Phú Yên” (diễn ra từ ngày 30/3 đến ngày 05/4/2024);
Trên đây là một số định hướng tuyên truyền tháng 4/2024 của Ban Tuyên giáo Đảng  ủy Khối. Đề nghị các TCCSĐ, Thường trực Hội Cựu chiến binh, Đoàn Khối triển khai thực hiện tốt. Định hướng này tiếp tục được bổ sung khi có tình hình mới phát sinh hoặc có sự chỉ đạo của cấp trên./.
BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp ?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay2,514
  • Tháng hiện tại59,961
  • Tổng lượt truy cập765,141
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây