Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ:

Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh Phú Yên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên quy định cụ thể tại Quy định 4985-QĐ/TU ngày 09/7/2019

 

TỈNH ỦY PHÚ YÊN
*
Số 4958 - QĐ/TU

                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                         Tuy Hòa, ngày 09 tháng 7 năm 2019 

 
           QUY ĐỊNH: chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh
 
      - Căn cứ Điều lệ Đảng; Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”;
      - Căn cứ Quy định số 293-QĐ/TW, ngày 23/3/2010 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, thành phố; Quy định 294-QĐ/TW, ngày 23/3/2010 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh, thành phố;
      - Căn cứ Kế hoạch số 53- KH/TU, ngày 05/3/2018 của Tỉnh ủy về thực hiẹn nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 21/5/2019 và Quyết định số 4901-QĐ/TU, ngày 24/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sáp nhập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh;
        - Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020;
      Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh như sau:
        Điều 1Vị trí
      Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh là cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; là cấp ủy cấp trên trực tiếp của các tổ chức cơ sở đảng trong Khối.
         Điều 2. Chức năng
       Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh có chức năng lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong Khối thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong Khối trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, doanh nghiệp và đoàn thể trong Khối vững mạnh; kiểm tra, giám sát, lãnh đạo các tổ chức đảng, đảng viên trong Khối chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh.
          Điều 3. Nhiệm vụ
          1- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
         a, Lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Khối chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
         b, Tham gia với lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề cần thiết nhằm bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị; những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.
         c, Lãnh đạo thực hiện chiến lược phát triển giai cấp công nhân theo nghị quyết Trung ương; đảm bảo thực hiện tốt Luật Lao động và các quy định của pháp luật, chính sách đối với người lao động trong Khối.
         2- Lãnh đạo công tác  giáo dục chính trị, tư tưởng
         a, Lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong Khối thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền, phổ biến quán triệt kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Khối.
          b, Giáo dục nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm trong công tác; xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp, giữ gìn bản sắc dân tộc trong hội nhập kinh tế quốc tế cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Khối.
          c, Bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức, năng lực hoạt động thực tiễn và ý thức tổ chức kỷ luật cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Khối.
         d, Lãnh đạo đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật, đề cao cảnh giác, chủ động phát hiện và đấu tranh với các quan điểm sai trái, các hành vi vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
          3- Lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên
          a, Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Khối trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên.
          b, Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện đúng Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương về tổ chức sinh hoạt đảng; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, làm tốt công tác quản lý đảng viên.
          c, Bồi dưỡng đội ngũ cấp ủy viên, chăm lo công tác phát triển đảng viên, thực hiện công tác khen thưởng và kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên theo quy định.
        d, Đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoàn thiện mô hình tổ chức của các loại hình tổ chức cơ sở đảng theo hướng gắn tổ chức cơ sở đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội phù hợp.
          4- Lãnh đạo công tác cán bộ
          a, Lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ; lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, quyết định về công tác cán bộ theo phân cấp quản lý.
          b, Tham gia ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về đánh giá, bổ nhiệm, hiệp y bổ nhiệm, miễn nhiệm, giới thiệu ứng cử… đối với cán bộ, đảng viên công tác và sinh hoạt đảng trong Đảng bộ Khối (khi có yêu cầu).
          c, Tham gia với các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh về công tác cán bộ và quản lý cán bộ đối với cấp ủy viên thuộc diện Đảng ủy Khối quản lý.
          d, Quyết định hoặc đề nghị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định về tổ chức bộ máy và cán bộ của cơ quan chuyên trách Đảng ủy Khối theo phân cấp quản lý. 
          5- Lãnh đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát
          a, Lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ vững đoàn kết nội bộ.
         b, Chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời tổ chức đảng, cán bộ và đảng viên có biểu hiệu vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
           6- Lãnh đạo các đoàn thể
          a, Lãnh đạo, chăm lo xây dựng các tổ chức đoàn thể trong Khối vững mạnh, hoạt động đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệ của các đoàn thể; động viên, khuyến khích tạo điều kiện để các đoàn thể tích cực tham gia xây dựng Đảng, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo trực tiếp Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối, Hội Cựu chiến binh Khối về phương hướng, nhiệm vụ, tư tưởng, tổ chức, cán bộ.
          b, Lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong Khối thực hiện tốt các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh.
            c, Lãnh đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
           7- Lãnh đạo công tác bảo vệ chính trị nội bộ
          Thực hiện và lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.
            Điều 4Tổ chức bộ máy
           1- Cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Khối
           a, Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh được thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc gồm: Văn phòng, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, cơ quan Uỷ ban Kiểm tra.
          b, Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh là tổ chức có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, được trang bị cơ sở vật chất, phương tiện làm việc theo quy định để đảm bảo hoạt động.
           Uỷ ban Kiểm tra và các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối có con dấu để phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ.
           2- Biên chế cán bộ chuyên trách
          a, Biên chế cán bộ chuyên trách của Đảng ủy Khối là 19 người (bao gồm cả hợp đồng thưo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ). Căn cứ số lượng biên chế được giao, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phân bổ biên chế cho các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Trước mắt, sử dụng số biên chế được giao theo Công văn số 6011-CV/BTCTU, ngày 03/6/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
           b, Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh được sử dụng một số cán bộ kiêm nhiệm.
           Điều 5Mối quan hệ công tác
          1- Với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy
         a, Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy để lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác xây dựng Đảng.
          b, Chịu sự hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy về chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.
           2- Với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoànthể tỉnh
          a, Là quan hệ phối hợp trong công tác xây dựng Đảng, quản lý cán bộ, đảng viên và xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị của tỉnh.
           b, Phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, đơn vị thuộc Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng. Phối hợp, tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, xây dựng các tổ chức đoàn thể và thực hiện công tác cán bộ theo phân cấp.
          c, Phối hợp với Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc triển khai thực hiện các nghị quyết của Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan đến nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, công tác cán bộ của các doanh nghiệp thuộc Khối; được tham gia ý kiến hoặc mời dự các cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh bàn về những vấn đề có liên quan đến chủ trương, chính sách phát triển doanh nghiệp.
           3- Với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy
Phối hợp trong công tác xây dựng Đảng và quản lý cán bộ, đảng viên, giữ mối liên hệ với cấp ủy địa phương nơi cư trú.
           Điều 6. Tổ chức thực hiện
          1- Căn cứ Quy định này, Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh xây dựng, ban hành Quy chế làm việc của Đảng ủy Khối; cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.
            2- Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể tỉnh; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy có trách nhiệm thi hành Quy định này.
            3- Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
 
Nơi nhận:                                                                                       T/M BAN THƯỜNG VỤ
- Thường trực Ban Bí thư;                                                                         BÍ THƯ
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Vụ địa phương 2, Ban TCTW;
- Các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy;                                                               (Đã ký)
- Như Điều 7;
- Lưu VPTU.
                                                                                                           Huỳnh Tấn Việt

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp ?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay2,175
  • Tháng hiện tại44,876
  • Tổng lượt truy cập671,466
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây