Văn bản theo chủ đề: Báo cáo

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 224 -BC/ĐUK 08/09/2013 Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên
2 279-BC/ĐUK 27/05/2014 Sơ kết 6 tháng thực hiện Kế hoạch số 67-KH/ĐUK ngày 02/10/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước đến năm 2015
3 Không số 14/10/2020 DỰ THẢO BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 10 NĂM 2011 - 2020, XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 10 NĂM 2021 - 2030
4 Không số 11/10/2020 DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XII TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
5 Không số 15/10/2020 DỰ THẢO BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII
6 Không số 14/10/2020 DỰ THẢO BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2016 - 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021 - 2025
7 195-BC/ĐUK 28/12/2022 Kết quả thực hiện công tác kết nạp đảng viên năm 2022
8 230-BC/ĐUK 07/10/2013 Tình hình kết nạp đảng viên và thành lập tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước (từ năm 2008 đến nay)
9 273 -BC/ĐUK 10/04/2014 Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
10 232-BC/ĐUK 09/10/2013 Sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 29-CTr/TU của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước
11 233 -BC/ĐUK 09/10/2013 Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26 -NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa X), Chương trình hành động số 30 -CTr/TU của Tỉnh ủy (khóa XIV) và Kế hoạch số 20 -KH/ĐUK của Đảng ủy Khối về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
12 200-BC/ĐUK 03/05/2013 Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”
13 201-BC/ĐUK 06/05/2013 Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới
14 224 -BC/ĐUK 08/09/2013 Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên
15 230-BC/ĐUK 07/10/2013 Tình hình kết nạp đảng viên và thành lập tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước (từ năm 2008 đến nay)
16 214-BC/ĐUK 15/07/2013 Kết quả nữa nhiệm kỳ: thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ I, nhiệm kỳ 2010-2015
17 273-BC/ĐUK 10/04/2014 Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
18 215- BC/ĐUK 15/07/2013 Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013
19 232-BC/ĐUK 09/10/2013 Sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 29-CTr/TU của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khoá X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước
20 233 -BC/ĐUK 09/10/2013 Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26 -NQ/TW của BCH TW Đảng (khóa X), Chương trình hành động số 30 -CTr/TU của Tỉnh ủy (khóa XIV) và Kế hoạch số 20 -KH/ĐUK của Đảng ủy Khối về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Tìm kiếm văn bản
Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp ?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập45
  • Hôm nay3,943
  • Tháng hiện tại48,993
  • Tổng lượt truy cập840,045