Luận bàn về vận dụng “bốn tốt” xây dựng Đảng vững mạnh

Thứ bảy - 29/06/2024 22:01 44 0
Hôm nay (28/6), tại Trường Chính trị tỉnh diễn ra hội thảo khoa học Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc xây dựng mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” tại Đảng bộ Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh giai đoạn hiện nay. Báo Phú Yên phỏng vấn đồng chí Trần Hữu Thế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh xoay quanh nội dung hội thảo.
a the

Đồng chí Trần Hữu Thế

* Xin đồng chí cho biết tại sao Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh lại chọn nội dung vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc xây dựng mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” tại Đảng bộ Khối giai đoạn hiện nay để tổ chức hội thảo khoa học?

- Việc xây dựng chi bộ, đảng bộ tốt không phải đến hôm nay Đảng ta mới đặt ra mà đã được thực hiện trong suốt quá trình phát triển của Đảng, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng”.

Tại hội nghị tổng kết 3 năm xây dựng chi bộ và đảng bộ cơ sở “bốn tốt” (4/1966), Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Đối với Đảng ta, xây dựng chi bộ cho tốt cho vững mạnh là một việc vô cùng quan trọng. Điều đó chúng ta đều hiểu rõ.

Người đã tóm tắt nội dung xây dựng chi bộ bốn tốt là: “Đảng viên gương mẫu trong mọi công việc, liên hệ chặt chẽ với quần chúng, nội bộ thật sự đoàn kết; chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, lãnh đạo tốt sản xuất và chiến đấu; một lòng một dạ phục vụ Nhân dân, thiết thực chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; đối với Đảng thì củng cố tốt và phát triển tốt”.  

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở cán bộ, đảng viên rằng, đối với Đảng ta, xây dựng chi bộ cho tốt, cho vững mạnh là một việc vô cùng quan trọng.  

Thấm nhuần lời dạy của Người, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, Trường đại học Phú Yên tổ chức hội thảo khoa học Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc xây dựng mô hình “Chi bộ bốt tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” tại Đảng bộ Khối giai đoạn hiện nay nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên về vai trò, vị trí quan trọng của TCCSĐ.
 

dang vien

Đồng chí Trần Hữu Thế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh trao giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền. Ảnh: HÀ MY

Đây cũng là dịp để tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đảng viên; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tạo chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng TCCSĐ thật sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đủ năng lực lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Đảng bộ Khối giai đoạn hiện nay.

* Hội thảo sẽ tập trung thảo luận các vấn đề gì, thưa đồng chí?

- Hội thảo sẽ tập trung thảo luận các nội dung: Nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”, ý nghĩa lý luận và thực tiễn trong việc xây dựng mô hình này trong Đảng bộ Khối hiện nay; xác định các tiêu chí về xây dựng mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” và việc vận dụng trong thực tiễn hiện nay.

Cùng với đánh giá thực trạng về triển khai mô hình; đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có hiệu quả mô hình; hội thảo cũng sẽ thảo luận việc lựa chọn chuẩn bị nội dung và tổ chức sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh đó, hội thảo sẽ luận bàn về việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; về thực hiện nghiêm việc rà soát, sàng lọc những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”; đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, nhất là những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng ở cơ sở hiện nay.

* Xin đồng chí cho biết các giải pháp để phát huy vai trò của chi ủy, người đứng đầu chi ủy trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ?

- Ðổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Ðảng, là nhân tố quan trọng thể hiện vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, góp phần xây dựng hiệu quả mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Bí thư chi bộ có vai trò, trách nhiệm quan trọng, là người trực tiếp điều hành, nâng cao hiệu quả thực chất của sinh hoạt chi bộ cơ sở.
Để phát huy vai trò của chi ủy, trước hết là bí thư chi bộ trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối, trước tiên cần nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, cán bộ đảng viên, nhất là bí thư chi bộ về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề.

Thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ chi ủy viên; chú trọng bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác đảng, tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng cho đội ngũ chi ủy viên, bí thư chi bộ cơ sở. Quan tâm việc xây dựng, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, phân công rõ trách nhiệm của cấp ủy viên và việc phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên, qua đó phát huy tính chủ động của cá nhân và sức mạnh trí tuệ của tập thể.

Cùng với đó lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường củng cố, xây dựng TCCSĐ và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Nghị quyết 18-NQ/TW/TU, ngày 14/4/2022 của Tỉnh ủy về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng thời thực hiện nghiêm nguyên tắc sinh hoạt đảng theo quy định của Điều lệ Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề; thực hiện nghiêm việc đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt chi bộ theo quy định.

Đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các quy định về trách nhiệm nêu gương.

Xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc; chấp hành và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết trong nội bộ; phát huy dân chủ trong sinh hoạt đảng, nhất là vai trò, trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu; thực hiện nghiêm túc việc đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt chi bộ. Cấp trên thường xuyên cử cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ để kịp thời giải đáp những kiến nghị, đề xuất của đảng viên; đồng thời để nắm chắc chất lượng sinh hoạt của chi bộ để kịp thời chỉ đạo.

* Xin cảm ơn đồng chí!
HÀ MY - BẢO HUY (thực hiện)

 

Nguồn tin: baophuyen.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp ?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập73
  • Thành viên online1
  • Khách viếng thăm72
  • Hôm nay10,722
  • Tháng hiện tại138,553
  • Tổng lượt truy cập1,031,443