Hội CCB Khối CQ, DN tỉnh: Tổ chức tốt phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu

Thứ hai - 01/07/2024 04:44 139 0
Sau khi có Nghị quyết về phong trào thi đua “Hội Cựu chiến binh gương mẫu” nhiệm kỳ 2019 - 2024 của cấp trên, Thường trực Hội CCB Khối CQ, DN tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, đạt nhiều kết quả thiết thực, tạo sức lan tỏa lớn trong cán bộ, hội viên, được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao.
image001

Hội CCB Khối tổng kết công tác năm 2022

Theo đó, Hội CCB Khối luôn tích cực quán triệt, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền. Cán bộ, hội viên trong Khối đều tích cực hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Hội viên Hội CCB tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ phục vụ bầu cử ĐBQH khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham gia cùng cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, chất lượng vào nội dung dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp, được cấp ủy các cấp tiếp thu, đánh giá cao. Có 46 hội viên Cựu chiến binh được bầu vào Cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2020  2025; có 05 cán bộ, hội viên Cựu chiến binh được bầu cử vào HĐND cấp tỉnh. Phối hợp cùng với các đoàn thể triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào   đền ơn đáp nghĩa, tổ chức nhiều hoạt động mang lại ý nghĩa thiết thực. Nhiều hội viên tích cực nghiên cứu, đề xuất, thực hiện nhiều sáng kiến, cải tiến, đổi mới trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, trong công tác cải cách thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Nhiều sáng kiến, cải tiến đã được công nhận, nhân rộng trong toàn ngành; nhiều hội viên tích cực áp dụng công nghệ thông tin trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.
Sau đại hội thành công, Hội CCB Khối đã chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành Hội CCB Khối, Hội CCB các cơ sở, phân công nhiệm vụ BCH, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch đảm bảo theo quy định; xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa; phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ của Hội đảm bảo kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả. Thường xuyên cử cán bộ, hội viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ, chuyên môn hàng năm. Nhiệm kỳ 2017-2022 cơ cấu tổ chức toàn hội khối có 25 cơ sở hội, với 330 hội viên. Đến đầu nhiệm kỳ 2022 -2027 còn  19 tổ chức cơ sở Hội, với 220 hội viên; đến nay toàn hội có 192 hội viên (có 03 hội viên nữ).
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội; hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở hội làm địa bàn hoạt động. Duy trì tốt chế độ sinh hoạt Hội, tỷ lệ hội viên tham gia bình quân đạt trên 90%; chất lượng sinh hoạt và hoạt động các cơ sở hội không ngừng được nâng lên. Kết quả đánh giá tổ chức cơ sở Hội đạt mức hoàn thành tốt trở lên hàng năm đạt 100%, có 20% cơ sở Hội được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát của Hội; đã tiến hành kiểm tra, giám sát thông qua hình thức trực tiếp, gián tiếp các chi trong việc chấp hành Điều lệ Hội và thực hiện Nghị quyết đại hội các cấp Hội của Khối.
Phối hợp với Đoàn thanh niên triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch về giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; các hình thức tuyên truyền, giáo dục phong phú, thiết thực. Tổ chức dâng hương tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma và giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với BTV Hội CCB huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa; tổ chức trao đổi kinh nghiệm với BTV Hội CCB các đơn vị: Huyện Sông Hinh, huyện Sơn Hòa, thị xã Đông Hòa. Thông qua các hoạt động, đã tổ chức chăm lo, giúp đỡ, hỗ trợ quà, học bổng, phương tiện đến trường cho nhiều học sinh trong tỉnh, giúp các em có thêm điều kiện, động lực nỗ lực vươn lên trong học tập, cuộc sống, qua đó lồng ghép giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ … Vận động hội viên đóng góp, ủng hộ bằng tiền và hiện vật với tổng giá trị trên 300 triệu đồng
Hàng năm, các cấp Hội trong Khối đều phát động các phong trào thi đua và sơ kết, đánh giá. Qua phát động thi đua, các cấp Hội trong Khối đã thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu thi đua đã đề ra. Từ năm 2019 - 2023 toàn Hội 100 lượt tập thể, cá nhân  được các cấp Hội  khen thưởng,  trong đó: 01 hội viên được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba; 41 tập thể và 58 cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen. Ngoài ra, nhiều hội viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được các cấp tặng nhiều bằng khen, giấy khen khác.
Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, cán bộ, hội viên CCB trong toàn Khối đã luôn giữ vững và phát huy tốt phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; hội viên luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Phong trào CCB nỗ lực lao động, sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội ở cơ quan, địa phương được thực hiện thường xuyên, hiệu quả, thực chất; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, hội viên. Công tác phối hợp giữa tổ chức Hội với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các hội, đoàn thể được chặt chẽ hơn, gắn kết hơn. Công tác giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ tiếp tục được chú trọng. Công tác xây dựng, kiện toàn, sắp xếp tổ chức Hội tiếp tục được chú trọng, từng bước ổn định và phát triển. Hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, có sức lan tỏa rộng rãi trong toàn hội, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của từng tổ chức cơ sở hội, cán bộ, hội viên. 
Trong giai đoạn 2024 - 2029, Hội CCB Khối tiếp tục phát huy tốt hơn nữa phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và các tệ nạn xã hội; tham gia thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội theo quy định của Đảng, Nhà nước. Nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; giúp công tác tốt, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp; tổ chức các hoạt động tình nghĩa, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương. Tham gia tốt các chương trình phát triển kinh tế - xã hội; các cuộc vận động,  các phong trào thi đua của đất nước, của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và của Hội CCB các cấp. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên CCB. Phối hợp Đoàn TNCSHCM giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tập trung xây dựng Hội vững mạnh, trước hết là chi hội làm cơ sở cho mọi hoạt động của Hội; coi trọng công tác chính trị tư tưởng, động viên CCB tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, rèn luyện để luôn vững vàng, kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện và tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành và thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước.

Lê Ngọc Hơn
Phó Chủ tịch Hội CCB Khối CQ, DN tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc