Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thực trạng và giải pháp

Thứ ba - 02/07/2024 05:14 72 0
Chi bộ là tế bào của Đảng, là nơi trực tiếp đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với quần chúng; tuyên truyền, vận động, tập hợp, giáo dục, thuyết phục quần chúng thực hiện.
a kim

Đ/c Nguyễn Bá Kim, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tham luận tại Hội thảo khoa học “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” tại Đảng bộ Khối giai đoạn hiện nay

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”, “Muốn chi bộ phát triển tốt, thì cần chú trọng đến việc nâng cao chất lượng chi bộ, phải làm cho chi bộ trở thành “bốn tốt”” ([1]). Sinh hoạt chi bộ là một trong những hoạt động chủ yếu của chi bộ đã được quy định trong Điều lệ Đảng, là nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo của Đảng, sức chiến đấu của tổ chức đảng, giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng và thực hiện chức năng lãnh đạo, giáo dục của chi bộ. Do đó, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thực chất là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; chi bộ không tổ chức sinh hoạt thường kỳ xem như ngưng hoạt động. Thực tiễn đã chứng minh, các chi bộ trong sạch vững mạnh là các chi bộ duy trì sinh hoạt chi bộ nền nếp, có nội dung sinh hoạt phong phú, thiết thực, chú trọng sinh hoạt chuyên đề và sinh hoạt có chất lượng tốt.   
Trong nhiều nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp về xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ([2]), Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản hướng dẫn có liên quan([3]); phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, đôn đốc, trao đổi, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong thực tiễn và kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Nhìn chung, các chi bộ đã duy trì được chế độ sinh hoạt thường kỳ hằng tháng theo quy định của Điều lệ Đảng, đồng chí bí thư, cấp ủy chi bộ nắm được yêu cầu, nội dung và các bước tiến hành sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, trước khi sinh hoạt chi bộ, chi ủy tổ chức họp chuẩn bị nội dung, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng qua, xác định những việc làm được, chưa làm được, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; trong sinh hoạt phát huy không khí dân chủ thảo luận, thống nhất từng nội dung, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, đề ra nghị quyết hoặc kết luận của chi bộ sát với tình hình thực tế của chi bộ. Nhiều chi bộ duy trì được nền nếp sinh hoạt các tổ đảng, chi ủy; số lượng đảng viên tham dự sinh hoạt chi bộ chiếm tỷ lệ cao; nội dung, chất lượng sinh hoạt ngày càng sát với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Ngoài việc duy trì sinh hoạt định kỳ, nhiều chi bộ coi trọng việc sinh hoạt chuyên đề, tạo điều kiện cho đảng viên trẻ nghiên cứu, tham gia ý kiến trong sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao nhận thức, bổ sung kiến thức mới cho đảng viên; gắn việc đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ với việc đẩy mạnh thực hiện việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...
Bên cạnh những mặt đạt được, việc tổ chức sinh hoạt chi bộ vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: Một số cấp ủy, chi bộ chưa thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt, buông lỏng công tác quản lý, giáo dục đảng viên; công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt cấp ủy, chi bộ (xây dựng báo cáo, dự thảo nghị quyết…) ở một số tổ chức cơ sở đảng chưa bám sát theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, có nơi thực hiện chưa nghiêm túc, nội dung còn nghèo nàn; tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ chưa thể hiện rõ nét; tinh thần tự phê bình và phê bình, ý thức tổ chức kỷ luật có nơi còn yếu; chưa thể hiện tốt vai trò là nơi lãnh đạo, giáo dục, quản lý, giám sát và rèn luyện đội ngũ đảng viên…
Một số cấp ủy, chi bộ chưa quan tâm đúng mức đến công tác sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề, hằng năm chưa có văn bản chỉ đạo định hướng nội dung sinh hoạt chuyên đề; một số chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề còn lúng túng, nội dung chưa sát với đặc điểm, tình hình của chi bộ, chủ yếu là chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung, hình thức sinh hoạt còn dàn trải, chủ yếu tập trung đánh giá nhiệm vụ, công tác chuyên môn nên chất lượng chưa cao; chưa đảm bảo số lần theo quy định (tối thiểu mỗi quý 01 lần)…
Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, để sinh hoạt chi bộ đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng là một đòi hỏi cấp bách. Từ thực tiễn công tác sinh hoạt chi bộ trong thời gian qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt trong thời gian đến, như sau:
1. Đối với các chi bộ
Một là, thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt chi ủy, chi bộ hằng tháng theo quy định của Điều lệ Đảng, cần linh hoạt về thời gian để đảng viên chủ động sắp xếp thời gian tham dự sinh hoạt đông đủ. Phân công một đồng chí trong cấp ủy hoặc đảng viên làm thư ký, ghi chép đầy đủ nội dung, diễn biến của buổi sinh hoạt chi bộ; kết thúc buổi sinh hoạt chi bộ, chủ trì phải lấy ý kiến biểu quyết thông qua kết luận (nghị quyết) của chi bộ; chủ trì và thư ký phải ký vào biên bản cuộc họp.
Thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ.
Hai là, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đảng viên về tầm quan trọng của công tác sinh hoạt chi bộ, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng; ph