Hội CCB Khối CQ, DN tỉnh: Nhiều kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm 2023

Thứ ba - 01/08/2023 00:10 180 0
Trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội Cựu chiến binh Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh đã quán triệt, phổ biến, triển khai thực hiện chặt chẽ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Hội Cựu chính binh tỉnh và Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh.
2023 lam viec voi btv duk


Ban Thường vụ Đảng ủy Khối làm việc với Ban Thường vụ Hội CCB Khối 6 tháng đầu năm 2023
Theo đó, Hội Cựu chiến binh Khối và các tổ chức cơ sở Hội đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, hội viên cựu chiến binh nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Hầu hết cán bộ, hội viên trong Khối thông qua cấp ủy cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đều được học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy các cấp; đặc biệt tiếp tục nghiêm túc quán triệt và triển khai học tập các Nghị quyết Hội nghị Trung ương và Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cấp ủy tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ngày lễ lớn trong năm của đất nước và trong tỉnh. Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền; thực hiện tốt Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, về việ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Toàn thể cán bộ, hội viên trong Khối tích cực tham gia thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.
Hội Cựu chiến binh Khối đã tham gia thực hiện tốt các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” cùng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; vận động cán bộ, hội viên tham gia thực hiện tốt Kế hoạch số 68-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”, cụ thể:  Nhân kỷ niệm 133 Năm ngày sinh của Bác Hồ, Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh Khối đã phối hợp với Đoàn Khối CQ, DN tỉnh tổ chức các hoạt động về nguồn, dâng hương tại Nhà thờ Bác Hồ (xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa), trao 05 suất quà cho hội viên khó khăn và 05 suất cho học sinh nghèo, giá trị 5.000.000 đồng và trao đổi kinh nghiệm công tác Hội tại Hội Cựu chiến binh huyện Sông Hinh; bên cạnh đó, một số tổ chức cơ sở Hội tích cực phối hợp với các đoàn thể cơ quan thực hiện các phòng trào đền ơn, đáp nghĩa, đã trao tặng 312 suất quà, với tổng giá trị 274.800.000 đồng.
          Các tổ chức cơ sở hội đã phối hợp với Đoàn Thanh niên ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục tăng cường giáo dục, bồi dưỡng truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, về tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và luôn nêu gương tốt, thể hiện tấm gương “Bộ đội Cụ Hồ” cho thế hệ trẻ noi theo; tích cực phối hợp với Đoàn thanh niên bồi dưỡng, giúp đỡ đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.
          Các tổ chức cơ sở hội tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới”. Hội Cựu chiến binh cấp cơ sở đã tham mưu cho cấp ủy tổ chức quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản của Nghị quyết và Chỉ thị trong quá trình lãnh đạo cán bộ, hội viên của mình. Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là mạng xã hội Zalo, e-mail để kết nối, trao đổi, chia sẻ thông tin, văn bản chỉ đạo, điều hành của Hội Cựu chiến binh Khối và Hội cơ sở đảm bảo nhanh nhạy, hiệu quả, hạn chế tình trạng phát hành văn bản giấy, tiết kiệm kinh phí, thời gian cho các đơn vị. Tính đến nay, Hội Cựu chiến binh Khối có 19 tổ chức cơ sở Hội và có trên 220 hội viên. Hội Cựu chiến binh Khối đã ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 và đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở hội chuẩn bị nội dung phục vụ Đoàn kiểm tra, giám sát của Hội Cựu chiến binh tỉnh và Hội Cựu chiến binh Khối theo quy định.
Kết quả đạt được cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2023, cán bộ, hội viên trong Khối luôn phát huy truyền thống, phẩm chất bộ đội cụ Hồ, gương mẫu trong công tác chuyên môn, ý thức kỷ luật cao, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, đoàn kết nội bộ; tuyệt đối trung thành, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa và sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, bảo vệ nhân dân; nêu cao tinh thần đấu tranh chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí; có ý thức xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên ổn định, giữ vững lập trường; phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính, quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác xã hội, từ thiện, nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Hầu hết các cơ sở Hội đều được sự quan tâm của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Hội hoạt động. Các cấp Hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, phối hợp tổ chức cho cán bộ, hội viên tham gia nghiên cứu, quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các kế hoạch, nghị quyết của Hội cấp trên.  
Trong 6 tháng cuối năm 2023, Hội Cựu chiến binh Khối tiếp tục vận động các thế hệ Cựu chiến binh đoàn kết, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân; đổi mới và nâng cao hơn nữa nội dung, phương thức và hiệu quả hoạt động của Hội; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cựu chiến binh; tổ chức phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước và các văn bản của Hội Cựu chiến binh tỉnh và Đảng ủy Khối đến hội viên trong toàn Hội Khối; tuyên tuyền và đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái và âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực; phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; an toàn giao thông; phòng chống cháy nổ; bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị về an ninh trật tự; tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa; tổ chức thăm hỏi, động viên hội viên và gia đình hội viên khi gặp khó khăn, hoạn nạn; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về bài phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH”; phối hợp với Đoàn Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh tăng cường các hoạt động phong trào; tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú để tạo mối quan hệ gắn bó mật thiết của Đoàn - Hội. Cố gắng phối hợp với Đoàn khối tổ chức hoạt động có ý nghĩa thiết thực. Tập trung xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh. Chỉ đạo các tổ chức cơ sở hội thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch; tiếp tục kiện toàn, củng cố, sắp xếp các tổ chức cơ sở Hội theo quy định Điều lệ Hội. Duy trì nề nếp, chế độ sinh hoạt, chế độ báo cáo định kỳ theo quy định của Điều lệ Hội và theo Quy chế hoạt động của các cấp Hội…

Lê Ngọc Hơn
Phó Chủ tịch Hội CCB Khối CQ, DN tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp ?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập40
  • Hôm nay13,032
  • Tháng hiện tại126,134
  • Tổng lượt truy cập1,019,024
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây