Phát huy vai trò tiên phong của cấp ủy và cán bộ, đảng viên

Thứ ba - 18/07/2023 23:39 212 0
Với 73 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), hơn 4.300 đảng viên, thời gian qua, Đảng ủy khối Cơ quan, doanh nghiệp (CQ, DN) tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (gọi tắt là Nghị quyết 35).

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy khối CQ, DN tỉnh Trần Quốc Toàn trả lời phỏng vấn Báo Phú Yên về phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, cấp ủy, tổ chức đảng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
 

khen
Đảng ủy khối Cơ quan, doanh nghiệp tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Ảnh: HÀ MY

 * Xin ông cho biết những kết quả sau 5 năm Đảng ủy khối CQ, DN tỉnh thực hiện Nghị quyết 35?

- Thực hiện Nghị quyết 35, Ban Thường vụ Đảng ủy khối CQ, DN tỉnh đã ban hành kế hoạch cụ thể hóa chỉ đạo thực hiện trong toàn Đảng bộ khối; thành lập Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy khối; xây dựng, mở rộng lực lượng cộng tác viên, cử cán bộ tham gia tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

 

Đặc biệt, nhận thức được những tiện ích của internet, mạng xã hội và những tác động tiêu cực của nó đối với công tác tư tưởng của Đảng, ban chỉ đạo đã tạo fanpage chủ động kết nối, tương tác, chia sẻ với trang Đất Phú trời Yên; các trang facebook, fanpage, nhóm zalo, mocha nội bộ của các TCCSĐ, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy khối để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động.

 

Cùng với đó, Đảng ủy khối chỉ đạo các TCCSĐ đẩy mạnh lan tỏa thông tin tích cực, nhất là tăng cường tin, bài nêu gương người tốt, việc tốt; tuyên truyền, biểu dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực; chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp tuyên truyền sâu rộng, đăng tải, chia sẻ thông tin chính thống, tích cực đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và người lao động; kiên quyết đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc trên không gian mạng.

 

Nhờ triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhận thức và trách nhiệm về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động được nâng cao; chủ động đấu tranh phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch.
 

* Theo ông, làm thế nào để phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ khối trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng?

 

- Để phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả tác động từ thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Muốn như vậy, mỗi cán bộ, đảng viên tự xác định rõ trách nhiệm, nhất là cán bộ, đảng viên có chức vụ, người đứng đầu trong việc gương mẫu, tự giác học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết một cách thực chất, nghiêm túc.

 

Cùng với tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, bản lĩnh chính trị, bồi đắp lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, nâng cao nhận thức, xây dựng niềm tin khoa học cho cán bộ, đảng viên vào con đường đi lên CNXH mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn; mỗi cán bộ, đảng viên cần khắc phục triệt để biểu hiện “bàng quan, thờ ơ chính trị”, nhất là đối với thế hệ trẻ.

 

Cán bộ, đảng viên phải đủ bản lĩnh chính trị để trước hết tự mình không sa vào những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nâng cao nhận thức, kịp thời phát hiện, nhận biết rõ những thông tin xấu, độc, bịa đặt, những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, các thủ đoạn, âm mưu “diễn biến hòa bình”, nhất là trên không gian mạng; đồng thời nâng cao sức đề kháng, khả năng tự phòng, chống, không chia sẻ, phát tán các thông tin xấu, độc, đi ngược với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 

Từ tự phòng tránh, mỗi cán bộ, đảng viên tự giác, tích cực tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, khai thác, sử dụng internet hiệu quả, thiết thực, lành mạnh và có trách nhiệm, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

 

* Vậy cần làm gì để phát huy vai trò của cấp ủy, TCCSĐ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thưa ông?

 

- Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ngay từ cơ sở, trước hết, các cấp ủy, tổ chức đảng, bí thư chi, đảng bộ cơ sở phải xây dựng chi bộ, đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, thật sự đoàn kết, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, giữ vững vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Trọng tâm, các cấp ủy, tổ chức đảng cần làm tốt một số nội dung sau:

 

 

Thứ nhất, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường bồi dưỡng, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh chính trị của Đảng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Thứ hai, thường xuyên quán triệt Nghị quyết 35 đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, giúp mỗi cá nhân hiểu được đường lối, chủ trương của Đảng và ý thức được trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời thực hiện vai trò tuyên truyền, hướng dẫn và xây dựng lực lượng, phương án thực hiện Nghị quyết 35 phù hợp với nhiệm vụ chính trị được giao.

Thứ ba, kịp thời cung cấp thông tin chính thống; những thành tựu lý luận mà Đảng ta đã đạt được, gắn với kết quả thực tiễn tại địa phương, cơ quan, doanh nghiệp. Phát huy mạnh mẽ công nghệ thông tin, sức mạnh tổng hợp của báo chí, các kênh truyền thông, mạng xã hội. Qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin, định hướng dư luận, giúp cán bộ, đảng viên nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận diện đúng những thông tin xấu, độc, xuyên tạc; tích cực phủ xanh thông tin tích cực, tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Cùng với đó, quán triệt thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn, quy định về bảo vệ bí mật Đảng, bí mật Nhà nước; xây dựng ý thức tiếp xúc thông tin, xử lý thông tin đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền trong cán bộ, đảng viên. Đồng thời thực hiện nghiêm quy định về cán bộ, đảng viên lập và sử dụng mạng xã hội, hướng đến chất lượng, hiệu quả việc quản lý và sử dụng internet tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; nâng cao vai trò của cấp ủy và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội.

Siết chặt kỷ cương, kỷ luật, tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng và công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kiên quyết xử lý, kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

* Xin cảm ơn ông!

 HÀ MY - BẢO HUY (thực hiện)

Nguồn tin: baophuyen.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc