Kết quả tác xây dựng Đảng giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Thứ hai - 24/07/2023 23:30 160 0
Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 được thành lập theo Quyết định số 221-QĐ/ĐUK, ngày 08/10/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh.

Số đảng viên hiện có 31 đồng chí, trong đó nữ 12 đồng chí, nam 19 đồng chí, đảng viên chính thức là 31 đồng chí, có 18 đồng chí là lãnh đạo từ trưởng, phó phòng trở lên (01 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; 01 đồng chí Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chuyên trách; 07 đồng chí là Trưởng, Phó các Ban của HĐND tỉnh hoạt động chuyên trách; 04 đồng chí là lãnh đạo Văn phòng và 05 đồng chí là Trưởng, Phó phòng thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh); có 03 chi bộ trực thuộc Đảng ủy Văn phòng gồm: Chi bộ Công tác Quốc hội, Chi bộ Công tác HĐND và Chi bộ Hành chính, Tổ chức, Quản trị.
 

hn cong bo thanh lap db

Hội nghị công bố Quyết định thành lập Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (tháng 10/2021)

Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020 - 2025 được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ định gồm 07 đồng chí (theo Quyết định số 221-QĐ/ĐUK, ngày 08/10/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối). Hiện nay, Đảng ủy Văn phòng có 06 đồng chí, khuyết 01 đồng chí (Đảng ủy đã thực hiện quy trình đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét, chỉ định bổ sung); Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy có 02 dồng chí (khuyết 01 đồng chí). Số lượng Chi ủy viên của 03 chi bộ trực thuộc là 08 đồng chí. Các tổ chức đoàn thể gồm có: Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; tổ chức Hội Cựu chiến binh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sinh hoạt ghép với tổ chức Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan Văn phòng UBND tỉnh.
Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Văn phòng (trước đây là Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh và Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh) đã ban hành các kế hoạch và tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động cơ quan nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên luôn được Đảng ủy quan tâm, chú trọng, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên  trong công tác xây dựng Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy luôn làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tổ chức triển khai học tập, quán triệt kịp thời, đầy đủ các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ quan. Sau các đợt học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chương trình hành động, hầu hết đảng viên trong toàn Đảng bộ đều nắm vững các nội dung cơ bản của các Nghị quyết, Chương trình, từ đó xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, đột phá gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Có 100% đảng viên viết bài thu hoạch cá nhân thể hiện nhận thức về những nội dung của các Nghị quyết; có liên hệ gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cá nhân và đề xuất các giải pháp cụ thể, phù hợp với thực tế nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện. Đảng ủy phối hợp với lãnh đạo cơ quan duy trì thường xuyên việc chào cờ và sinh hoạt dưới cờ vào sáng thứ hai hằng tuần, nội dung gắn với các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm và đánh giá kết quả công tác trong tuần, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm tuần sau. Qua đó, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên; đấu tranh chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình; tăng cường đoàn kết, thống nhất và gắn bó trong nội bộ Đảng bộ, cơ quan.
Đảng bộ Văn phòng được thành lập trên cơ sở sáp nhập Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh và Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh; sau khi thành lập, Đảng ủy đã kịp thời ban hành Chương trình hành động giai đoạn 2021- 2025; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2020-2025; Thông báo phân công nhiệm vụ các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020- 2025; bầu UBKT Đảng ủy; ban hành Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy; Chương trình kiểm tra, giám sát giai đoạn 2021- 2025; Quyết định thành lập và chỉ định cấp ủy 03 chi bộ trực thuộc Đảng ủy; chỉ đạo các chi bộ xây dựng Quy chế làm việc của Chi bộ, chương trình công tác giai đoạn 2021- 2025 đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.
Qua việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối và các nghị quyết, quy định của Đảng đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chi bộ và đảng viên trong công tác quản lý đảng viên; phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên; xây dựng đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật; có trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; hạn chế, ngăn ngừa tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; giữ vững nền nếp sinh hoạt và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ theo các quy định hiện hành. Hằng năm, các cấp ủy, chi bộ bám sát quy định, hướng dẫn của cấp trên xây dựng kế hoạch và tổ chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề; nội dung sinh hoạt chuyên đề sát với thưc tiễn, xuất phát từ yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của các chi bộ. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 04-HD/ĐUK, ngày 05/4/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về Khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ. Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả. Qua kiểm điểm tự phê bình, phê bình, giúp cho mỗi cấp ủy, chi bộ và đảng viên tự soi, tự sửa, đánh giá đúng những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, đề ra biện pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Có 100% đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó bình quân có từ 15- 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Bên cạnh việc lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng, Đảng ủy luôn chú trọng lãnh đạo các cấp ủy, chi bộ thực hiện công tác xây dựng quy hoạch, rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cấp ủy và các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2021 - 2026, 2026 - 2031 đảm bảo chặt chẽ, đúng trình tự các bước theo quy định. Đảng ủy xác định công tác tổ chức cán bộ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, trong hoạt động của Đảng bộ và là nhân tố quyết định sự thành công trong triển khai các nhiệm vụ chính trị. Do đó, Đảng ủy đã tham gia cùng tập thể lãnh đạo Văn phòng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung công tác tổ chức cán bộ theo thẩm quyền. Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan xây dựng, kiện toàn, sắp xếp tổ chức, bộ máy đi vào họat động ổn định, nhất là từ khi sáp nhập Văn phòng Đoàn ĐBQH tình và Văn phòng HĐND tỉnh thành Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Chỉ đạo xây dựng, ban hành kịp thời các quy chế, quy định để thực hiện. Tham gia thực hiện công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng và thực hiện các chế độ chính sách cho cán bộ đúng qui định; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ phù hợp với trình độ và năng lực, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Cho ý kiến về việc cử cán bộ, công chức, người lao động đi đào tạo, bồi dưỡng, thi nâng ngạch, nâng lương... Từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy đã tham gia cho ý kiến tiếp nhận: 04 công chức; đào tạo trung cấp lý luận chính trị: 04 công chức; bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính: 05 công chức; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 3: 02 công chức, đối tượng 4: 01 công chức. Lãnh đạo các cấp ủy, chi bộ thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên, thực hiện việc kê khai tài sản, bổ sung lý lịch đảng viên hằng năm theo quy định; quản lý đảng viên gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao; giới thiệu đảng viên về tham gia sinh hoạt nơi cư trú và chấp hành những quy định tại địa phương.
Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy luôn được chú trọng. Hằng năm, Đảng ủy đã xây dựng Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đảm bảo kịp thời, nội dung kiểm tra, giám sát phù hợp với thực tiễn cơ quan; thành lập Tổ kiểm tra, giám sát của Đảng ủy để tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo kết quả đảm bảo theo quy định. Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và triển khai thực hiện đảm bảo chặt chẽ, theo đúng thời gian quy định, theo đúng hướng dẫn của cấp trên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập chủ chủ yếu việc chấp hành Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp ủy cấp trên, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã làm tốt công tác phòng ngừa, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót của đảng viên, đồng thời động viên giáo dục đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cán bộ, đảng viên đều chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gương mẫu giữ gìn đạo đức, lối sống trong sạch, giản dị, tận tụy phục vụ nhân dân vì công việc chung. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã hoàn thành theo kế hoạch đề ra.
Thực hiện mô hình giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn, giúp đỡ hộ nghèo theo Kế hoạch số 68 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy phối hợp lãnh đạo cơ quan vận động cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động và doanh nghiệp ủng hộ với số tiền 110 triệu đồng để tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn, hộ gia đình chính sách xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân. Kịp thời phối hợp với lãnh đạo Văn phòng triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện có hiệu quả Kết luận số 232-KL/TU, ngày 20/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Thông báo số 300-TB/BTCTU, ngày 10/8/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về phân công cơ quan, đơn vị giúp xã khó khăn, thông qua việc giúp đỡ xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa và thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh. Từ tháng 10/2022 đến nay, đã triển khai giúp đỡ xã Sơn Định nhiều nội dung thiết thực như: nhận đỡ đầu 02 em học sinh đến khi tốt nghiệp THPT, mức hỗ trợ 300.000 đồng/em/tháng/10 tháng của mỗi năm học; triển khai xóa nhà tạm cho 02 hộ nghèo trị giá 100 triệu đồng, cho 01 hộ nghèo mượn vốn chăn nuôi số tiền 15 triệu đồng; trao 10 suất học bổng cho học sinh nghèo tổng trị giá 04 triệu đồng; hỗ trợ tiền ăn hàng tháng cho 02 em học sinh mầm non tổng số tiền 13,5 triệu đồng từ nguồn vận động nhà hảo tâm; tặng 22 phần quà cho 22 em học sinh mầm non tại điểm trường thôn Hòa Ngãi, trị giá 1,5 triệu đồng; trao 05 suất quà (400.000 đồng/suất) cho các gia đình có công với nước nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thương binh, liệt sỹ 27/7/2023…
Đảng ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể cơ quan về xây dựng tổ chức, tham gia đầy đủ các phong trào do cấp trên phát động; đã phân công 01 đồng chí Đảng ủy viên trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các hoạt động đoàn thể. Lãnh đạo Công đoàn cơ sở tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ theo kế hoạch, trong đó chú trọng xây dựng nhân sự Ban Chấp hành, xem đây là nhân tố quyết định kết quả hoạt động của tổ chức. Các đồng chí cựu chiến binh cơ quan sinh hoạt ghép với Chi Hội Cựu chiến binh Văn phòng UBND tỉnh, luôn phát huy vai trò xung kích của người lính, phẩm chất đạo đức “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, tham gia có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, công tác xã hội. Các đồng chí đoàn viên thanh niên cơ quan sinh hoạt ghép với Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh, luôn năng động, sáng tạo, tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn cấp trên phát động. Chi đoàn có nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện thiết thực, có ý nghĩa giáo dục cao.
Với những kết quả đạt được, Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh được Đảng ủy Khối cơ quan, danh nghiệp tỉnh xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022; 01/03 Chi bộ trực thuộc được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 02/03 Chi bộ được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ; nhiều cá nhân đảng viên được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng. Trong thời gian đến, Đảng ủy Văn phòng tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các Chi ủy, chi bộ, cán bộ, đảng viên đoàn kết, thống nhất trong ý chí và hành động, cùng nhau nỗ lực, quyết tâm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Chương trình hành động của Đảng bộ Văn phòng, giai đoạn 2021 - 2025, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh trong thời gian đến.

Lê Ngọc Hơn,
Phó Bí thư Đảng ủy
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp ?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay2,294
  • Tháng hiện tại39,744
  • Tổng lượt truy cập666,334
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây