Thường trực HĐND tỉnh triển khai tốt kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm 2023

Thứ hai - 07/08/2023 00:21 78 0
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015; Chương trình công tác năm 2023, Thường trực HĐND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tốt kế hoạch công tác trong 6 tháng đầu năm 2023.
hop

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực HĐND cấp huyện để đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2023


Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ trì, phối hợp UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các ban của HĐND tỉnh tổ chức thành công 03 Kỳ họp HĐND tỉnh (02 kỳ họp chuyên đề, 01 kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) để giải quyết kịp thời một số vấn đề đột xuất, phát sinh và thường xuyên theo thẩm quyền; qua đó, các đại biểu HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận, thông qua 41 nghị quyết quan trọng, có tác động lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng -  an ninh và đời sống của Nhân dân trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Đặc biệt, kyd hợp thường lệ giữa năm 2023 là kỳ họp có số lượng đại biểu chất vấn nhiều nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay, với 10  đại biểu, chất vấn 08 thủ trưởng sở, ngành với nhiều vấn đề sát với tình hình thực tiễn, được nhiều đại biểu, cử tri và Nhân dân quan tâm đánh giá cao. Trên cơ sở Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh đã tổ chức 03 cuộc giám sát chuyên đề đảm bảo theo kế hoạch.
Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh theo dõi, nắm tình hình liên quan lĩnh vực công tác tổ chức 11 cuộc khảo sát thực tế phục vụ hoạt động giám sát của ban; thường xuyên giám sát, khảo sát qua thông tin phản ánh, kiến nghị của cử tri và các cơ quan báo chí; đôn đốc thực hiện các kết luận của Chủ tọa Kỳ họp, những kiến nghị sau giám sát, khảo sát, nhất là đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri mang tính bức xúc, kéo dài, đông người, chưa được xem xét, giải quyết kịp thời, dứt điểm. Đồng thời, tham gia Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh và Đoàn giám sát Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giám sát việc tiếp thu, giải quyết các kiến nghị của cử tri và việc thực hiện chương trình hành động của từng đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, từ năm 2021 đến nay.
Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2023, bên cạnh một số thuận lợi, tỉnh Phú Yên tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng nhờ sự nỗ lực, quyết tâm cao của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh nên kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của tỉnh có nhiều mặt tăng trưởng tích cực, cụ thể: Một số chỉ tiêu ước thực hiện 6 tháng đầu năm và lũy kế đến tháng 7/2023 như: Tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 6,9% - đây là kết quả khả quan nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Sản xuất nông - lâm - thủy sản phát triển ổn định, với mức tăng trưởng 3,91%; công nghiệp và xây dựng tăng 11,89%; dịch vụ tiếp tục duy trì ổn định, với mức tăng trưởng 5,82%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 19,2% so với cùng kỳ. Tổng lượt khách du lịch đến Phú Yên đạt 1,8 triệu lượt, tăng gấp 88,3%, trong đó khách quốc tế tăng gấp 1,8 lần so với cùng kỳ, doanh thu từ khách du lịch đạt 2.729,7 tỷ đồng, tăng 122,7% so với cùng kỳ. Dịch vụ tài chính, tiền tệ, tín dụng và ngân hàng tiếp tục ổn định và an toàn. Các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, nhất là người có công, hộ nghèo, các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được quan tâm thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; triển khai hiệu quả các đợt cao điểm đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; tổ chức giao quân đảm bảo an toàn, đạt chỉ tiêu đề ra. Tình hình tai nạn giao thông giảm trên cả 03 tiêu chí. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh 7 tháng năm 2023 đạt 1.950,822 tỷ đồng, bằng 38,1% dự toán Trung ương giao, bằng 24,4% dự toán tỉnh giao; tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 là 1.079,06 tỷ đồng, bằng 15% kế hoạch vốn tỉnh giao và bằng 18,8% kế hoạch vốn Trung ương giao. Công tác lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên đến năm 2040 còn chậm, chưa đảm bảo tiến độ đề ra. Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường, trật tự xây dựng vẫn còn có mặt hạn chế, nhất là tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân còn chậm…
Bên cạnh đó, trên cơ sở các nội dung UBND tỉnh trình, Thường trực HĐND tỉnh phân công các ban của HĐND tỉnh thẩm tra theo lĩnh vực phụ trách, theo đó, đã tổ chức 10 cuộc họp, cho ý kiến 25 nội dung do UBND tỉnh trình giữa hai kỳ họp theo thẩm quyền; Thường trực HĐND tỉnh tổ chức các hội nghị giao ban định kỳ giữa tháng, tháng, quý đảm bảo theo quy chế. Qua đó, đã phát huy vai trò của tập thể Thường trực HĐND tỉnh trong việc xem xét, thảo luận, quyết định các nội dung theo thẩm quyền đảm bảo khách quan, toàn diện, dân chủ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh. Qua theo dõi, giám sát, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.
Thường trực HĐND tỉnh duy trì tổ chức tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh cùng ngày với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đảm bảo theo quy định; đã tổ chức 07 đợt tiếp công dân, với 167 lượt công dân/195 nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến lĩnh vực đất đai, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; lấn chiếm đất công, thi hành án dân sự,... Sau các buổi tiếp công dân, Thường trực HĐND tỉnh kịp thời ban hành thông báo kết luận, đề nghị các sở, ngành, địa phương xem xét, giải quyết cho công dân và báo cáo kết quả giải quyết để Thường trực HĐND tỉnh theo dõi, giám sát theo quy định. Đồng thời, từ đầu năm đến nay, Thường trực HĐND tỉnh tiếp nhận, phân loại xử lý với 76 đơn, thư phản ánh của công dân gửi đến; qua theo dõi, có 45/53 trường hợp chuyển đơn đã được các cơ quan, địa phương giải quyết và báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết, các nội dung còn lại đang trong thời gian xử lý theo quy định. Xuất phát từ yêu cầu đặt ra, ngày 12/5/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề về nâng cao chất lượng tiếp công dân, xử lý đơn, thư của công dân gửi đến Thường trực HĐND tỉnh. Sau Hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh ban hành thông báo kết luận, đề nghị các cấp, các ngành có liên quan thẳng thắn nhìn nhận và rút kinh nghiệm đối với những hạn chế đã chỉ ra trong lĩnh vực này, tập trung nghiên cứu để có biện pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, xử lý đơn thư của công dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến.
Kết quả đạt được cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2023, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, có tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao; chủ động nghiên cứu, chỉ đạo cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước tại địa phương. Tăng cường cải tiến, đổi mới phương thức hoạt động giám sát, khảo sát đảm bảo thực chất và hiệu quả. Công tác thẩm tra, cho ý kiến các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp và triển khai các hoạt động khác đảm bảo kịp thời và chất lượng. Tổ chức thành công 03 kỳ họp HĐND tỉnh khóa VIII; hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tiếp tục được quan tâm thực hiện đảm bảo theo luật định; mối quan hệ công tác giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan liên quan ngày càng chặt chẽ và tạo sự thống nhất cao của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương…
Thùy Lâm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp ?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay2,103
  • Tháng hiện tại36,172
  • Tổng lượt truy cập662,762
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây